HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 16-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hofstraat 8, Aalten
Tijd:19:30-20:15
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 19 oktober 2015

5 Concept-agenda's rondetafelgesprekken d.d. 30 november en 1 december 2015

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda's raadsvergaderingen d.d. 15 en 16 december 2016

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Voortgangsgesprekken burgemeester en griffier

9 Evaluatie rekenkamercommissie

Bijgevoegde documenten

10 Raadsmededeling 172/2015 beantwoording vragen VVD over ISWI

11 Raadsmededeling 173/2015 stand van zaken (ver)nieuwbouw Markt 7

12 Sluiting