HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 22-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 24 april 2017

5 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 6 juni 2017

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 20 juni 2017

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Brief CdK van de provincie Gelderland inzake Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

De burgemeester brengt deze brief met bijlage graag onder uw aandacht. Voorgesteld wordt dat de afdelingsvoorzitters van de politieke partijen door de burgemeester worden uitgenodigd voor een overleg op maandag 26 juni a.s. Bij de uitnodiging wordt ook de brief van de CdK met de handreiking gevoegd. Tijdens dit overleg onderstreept de burgemeester het belang van integriteit. Dit komt overeen met stap 1 van de bijlage behorende bij de brief van de Commissaris van de Koning. Bespreken.

9 Diverse openstaande vragen Progressieve Partij

Door de fractievoorzitter van de Progressieve Partij is op 15 mei bijgevoegde email naar het college verstuurd over de constatering dat enkele gestelde vragen nog niet zijn beantwoord. De fractievoorzitter heeft aangegeven dit in deze vergadering te willen behandelen.

Bijgevoegde documenten

10 Agendacommissie d.d. 7 juni

Op woensdag 7 juni is een vergadering van de agendacommissie gepland. In deze vergadering wordt de agenda voor het rondetafelgesprek van woensdag 21 juni en de agenda voor de raadsvergadering van 4 juli behandeld.

De burgemeester is op woensdag 7 juni verhinderd. De vergadering kan niet worden verschoven naar maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) of dinsdag 6 juni (rondetafelgesprekken)

Voorgesteld wordt deze vergadering – mede gezien de toch al drukke periode - te laten vervallen.

Om toch de agenda voor het rondetafelgesprek van 21 juni en de agenda voor de raadsvergadering van 4 juli te kunnen vaststellen wordt het volgende voorgesteld. De griffie stuurt uiterlijk vrijdag 2 juni per e-mail de concept-agenda’s naar de fractievoorzitters.  De fractievoorzitters worden verzocht uiterlijk dinsdag 6 juni hierop te reageren. Zo nodig kunnen de agenda’s worden aangepast/aangevuld. De griffie draagt er zorg voor dat uiterlijk vrijdag 9 juni de agenda van het rondetafelgesprek met de bijbehorende stukken wordt verzonden.   

Bespreken.

11 Sluiting