HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 24-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Mediabeleid

In de raadsvergadering van 21 maart heeft de heer Wikkerink gevraagd om een brede discussie over het mediabeleid. De portefeuillehouder, de heer Rijks, heeft in de raad aangegeven dit graag in de agendacommissie te willen bespreken. Wethouder Rijks is bij dit agendapunt aanwezig. Bespreken.

5 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 20 maart 2017

6 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 9 mei 2017

Bijgevoegde documenten

7 Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 23 mei 2017

Bijgevoegde documenten

8 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

9 Raadsmededeling 47/2017 Beantwoording vraag over omvang agrariscch bouwperceel provincie Gelderland

Op verzoek van de fractie van HMV geagendeerd.

10 Raadsmededeling 50/2017 Presentatie verkeerskundig onderzoek Beggelderdijk

Op verzoek van de fractie van HMV geagendeerd.

11 Erfgoedbeleid

Op verzoek van de fractie van HMV geagendeerd.

12 Derde Radenconferentie

Op maandag 19 juni heeft de Regio Achterhoek de derde radenconferentie over de doorontwikkeling van de intergemeentelijke samenwerking gepland. De verwachting is dat hetgeen in de derde radenconferentie wordt verteld, uiteindelijk de basis vormt voor de op te stellen notitie over de doorontwikkeling Regio Achterhoek. Het is daarom wenselijk dat zoveel mogelijk raadsleden de derde radenbijeenkomst bijwonen.

Op 19 juni zijn ook de bijeenkomsten voor de rondetafelgesprekken gepland. Voorgesteld wordt de rondetafelgesprekken te verplaatsen naar woensdag 21 juni zodat alle raadsleden in de gelegenheid worden gesteld om naar de derde radenconferentie te gaan. Woensdag 21 juni is gereserveerd voor de uitloop van de raadsvergadering van 20 juni. Gemakshalve wordt er vanuit gegaan dat deze avond niet benodigd is voor de uitloop van de raadsvergadering van 20 juni.

13 Sluiting