HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 26-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Anton Stapelkamp

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 22 januari 2018

5 Waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

In artikel 77 van de Gemeentewet staat dat bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester het voorzitterschap van de raad in dat geval wordt waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in de jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten. Bespreken.

6 Concept-agenda raadsvergadering 3 april 2018

Het is de bedoeling om in deze raadsvergadering twee zaken te regelen nl. benoemen RTG-voorzitters en benoemen leden commissie geloofsbrieven voor onderzoek van de geloofsbrieven van de te benomen fractievertegenwoordigers.

Bijgevoegde documenten

7 Extra raadsvergadering van 10 april 2018

Voorgesteld wordt op dinsdag 10 april, voorafgaande aan de Rondetafelgesprekken van 19.30 tot 20.00 uur een extra raadsvergadering te plannen voor het benoemen van de maximaal 3 fractievertegenwoordigers per fractie, geen raadslid zijnde, het be√ędiging of verklaring en belofte van de benoemde fractievertegenwoordigers en andere huishoudelijke zaken.

Bijgevoegde documenten

8 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 10 april 2018

9 Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 24 april 2018

Bijgevoegde documenten

10 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

11 Indeling raadzaal 29 maart 2018

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting