HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 27-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Nog niet bekend

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 28 mei 2018

5 Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 4 september 2018

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 18 september 2018

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Vergaderschema 2019

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel tot benoemen lid van de werkgroep Rekenkamercommissie AOGW.

De raad heeft in zijn vergadering van 10 april twee leden van de raadswerkgroep RC AOGW benoemd. Het betreft de heren Mateman en Veldhuizen. De heer Veldhuizen is benoemd tot wethouder van de gemeente Aalten. Hij kan derhalve geen lid meer zijn van de raadswerkgroep. De heer Walter heeft aangegeven graag deze vacature te willen invullen. Hij heeft de afgelopen raadsperiode namelijk al ervaring opgedaan als vervanger van de heer Wossink. Voorgesteld wordt de raad voor te stellen om de heer Walter te benoemen tot lid van de raadswerkgroep RC AOGW

10 Voorstel tot benoemen van de heer Onstenk tot fractievertegenwoordiger en lid van de RTG-en namens de VVD.

Door de benoeming van de heer Eijkelkamp tot raadslid kan er een nieuwe fractievertegenwoordiger namens de fractie van de VVD worden benoemd. Voorgesteld wordt de raad voor te stellen de heer Onstenk te benoemen tot fractievertegenwoordiger

11 Voorstel tot benoemen van de heer Eijkelkamp tot lid van de Internationale Adviescommissie Stadt Bocholt/gemeente Aalten.

Op voorstel van de fractie van de VVD wordt voorgesteld om de raad voor te stellen de heer Eijkelkamp te benoemen tot lid van de IA Bocholt/Aalten in plaats van de heer Navis.

12 Nieuwe lid raadswerkgroep Laborijn.

In de raad van 22 mei zijn mevrouw Noorman, mevrouw Brezet, mevrouw Zeevalking en de heer Wikkerink benoemd tot lid van de raadswerkgroep Laborijn.

Daarnaast is mevrouw Rensink-Althof benoemd tot plaatsvervangend lid van de werkgroep.

Mevrouw Jansen heeft zich indertijd als plaatsvervangend lid van de werkgroep teruggetrokken. De heer Wikkerink is benoemd tot wethouder van de gemeente Aalten. Hij kan derhalve geen lid meer zijn van deze raadswerkgroep. Er moet een nieuw lid door de raad worden benoemd. Bespreken.

13 Voorzitters Rondetafelgesprekken

In april 2018 heeft de gemeenteraad 6 raadsleden benoemd tot voorzitter van de Rondetafelgesprekken. Twee van hen zijn inmiddels benoemd tot wethouder van de gemeente Aalten. Wij stellen het op prijs dat wij de beschikking hebben over minimaal 6 voorzitters voor de rondetafelgesprekken. Wie van de raadsleden stelt zich hiervoor beschikbaar? Graag bespreken in uw fractie.

14 Sluiting