HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 15-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis van Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 22 februari 2010.

5 Aantal leden RTG-en

Bij de aanvang van het nieuwe vergaderstelsel is het CDA – gezien de relatief grote omvang – in de rondetafelgesprekken met 3 leden vertegenwoordigd en de overige fracties met 1 lid. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezing moet de bezetting van de RTG-en opnieuw worden bezien. In eerdere instanties is weleens aangegeven dat uit oogpunt van participatie van raadsleden gekozen zou kunnen worden voor twee leden per fractie. Probleem is dat een rondetafelgesprek dan uit 12 leden bestaat. Dat is behoorlijk veel. Het aspect toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de RTG-en voor de burgers pleit juist voor 1 lid per fractie.
( maximaal 6 leden) Anderzijds kan overwogen worden om te kiezen voor een tussen variant waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe zetelverdeling in de raad. 2 leden CDA-fractie en de overige fracties 1 lid. De RTG-en bestaan dan uit max. 7 leden. Voorgesteld wordt om van laatste genoemde verdeling uit te gaan (2 CDA en 1 overige fracties).

6 Beëdiging leden en plv-leden RTG-en

Alvorens tot lid van de raad te kunnen worden toegelaten, moeten raadsleden de eed, dan wel de verklaring en belofte afleggen. Voor (plv) RTG-leden die geen raadslid zijn, is hiervoor geen formele regeling getroffen.
In den lande is het, gelet op de toegenomen aandacht voor het belang van integer handelen
van hen die met het openbaar bestuur geassocieerd zijn, meer en meer gebruikelijk dat ook
niet-raadsleden een eed of verklaring afleggen welke gerelateerd is aan die welke voor
raadsleden wettelijk verplicht is. Mede vanuit de gedachte dat het belang van integer handelen voor zowel raadsleden als (plv) leden van RTG-en, die geen raadslid zijn, identiek is. Uit het oogpunt van een evenwichtig integriteitsbeleid dient de thans nog in dit opzicht bestaande discrepantie tussen raads- en niet-raadsleden teniet gedaan te worden. Daarom wordt voorgesteld de raad voor te stellen dat de daarvoor in aanmerking komende RTG-leden en plaatsvervangende RTG-leden, die geen raadslid zijn, in handen van de voorzitter van de raad, ook een eed dan wel een verklaring en belofte afleggen, afgestemd op die welke voor raadsleden wettelijk is voorgeschreven.

7 Concept-agenda raadsvergadering van 23 maart 2010

8 Sluiting.