HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 31-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 17 mei 2010.

5 Concept-agenda Rondtafelgesprekken d.d. 22 juni 2010.

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende en besluitnemende raad d.d. 6 juli 2010.

Bijgevoegde documenten

7 Lijst openstaande actiepunten gemeenteraad.

Bijgevoegde documenten

8 BING rapport d.d. 25 maart 2010.

Bijgevoegde documenten

9 Planning en Control cyslus

Bijgevoegde documenten

10 Vertegenwoordiging raad bij feestelijkheden e.d.

11 Wijze verspreiden agenda's e.d.

Bijgevoegde documenten

12 Benoeming leden AB ISWI

13 Cursus debattraining.

14 Raad 15 juni a.s.

15 Sluiting.