HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 20-09-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 16 augustus 2010.

5 Concept-agenda Rondtafelgesprekken d.d. 5 oktober 2010.

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende en besluitnemende raad d.d. 19 oktober 2010.

Bijgevoegde documenten

7 Lijst openstaande actiepunten gemeenteraad.

Bijgevoegde documenten

8 Planningslijst onderwerpen RTG-vergaderingen.

Bijgevoegde documenten

9 Notuleren raadsvergaderingen.

Bijgevoegde documenten

10 Brief gemeente Winterswijk inzake verlagen basisbudget rekenkamercommissie.

11 Onderzoeksonderwerpen rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie heeft verzocht om vóór 1 oktober a.s. onderzoeksonderwerpen aan te dragen. De volgende onderzoeksonderwerpen zijn voorgedragen:
- rechtmatigheid en doelmatigheid gebruik WMO-gelden (CU)
- inhuren/begeleiding van externen (GB)
- aanbesteding/gunningenbeleid (GB)
Voorgesteld wordt deze onderzoeksonderwerpen kenbaar te maken aan de RC.

12 Ter inzage legging stukken mbt agendapunten rtg's en raadsvergaderingen.

13 Sluiting.