HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 21-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 14 februari 2011

5 Concept-agenda Ronde-tafelgesprekken d.d. 5 april 2011

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 19 april 2011

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Gespreksavond

De afgelopen maanden is de raad geconfronteerd met diverse wensen en plannen van verschillende sportverenigingen. Om t.z.t. een goed oordeel te kunnen vormen en een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de verschillende wensen en plannen is door enkele fracties afgevraagd of het wenselijk is om een gespreksavond/luisterzitting te organiseren. Bespreken.

9 Verordening op vergaderingen en organisatie van de gemeenteraad

In de raadsvergadering van 21 februari jl. heeft de gemeenteraad besloten om het huidige vergadersysteem te handhaven. In verband hiermee moet het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad worden aangepast. Bijgevoegd is de nieuwe verordening gebaseerd op het huidige vergadersysteem en organisatie van de gemeenteraad van Aalten. Voorgesteld wordt de nieuwe verordening te bespreken en ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

10 Uitnodiging raadsledenbijeenkomst op 27 april 2011.

Op 27 april wordt in Epe een bijeenkomst georganiseerd over de rol en inrichting van Rekenkamer en Rekenkamerfunctie. Uitnodiging is bijgevoegd. Verzocht is om te inventariseren wie eventueel namens de raad naar deze bijeenkomst gaat. Bespreken

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

 

De stukken voor deze vergadering liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Aalten.