HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 20-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 23 januari 2012

5 Concept-agenda Rondetafelgesprekken d.d. 6 maart 2012

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 20 maart 2012

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Nieuwjaarsreceptie

In de vergadering van de gemeenteraad van 24 januari is afgesproken dat dit onderwerp in deze vergadering wordt besproken. De heer Veldhuizen heeft in deze raadsvergadering aangegeven dat de VVD-fractie er voorstander van is om de nieuwjaarsreceptie in deze tijden van bezuinigingen af te schaffen. Hij wil weten wat de overige fracties hiervan vinden.
 

9 Vragen PP over regionale samenwerking

De fractie van de PP heeft vragen gesteld over regionale samenwerking. Het college heeft middels raadsmededeling 17/2012 hierop gereageerd. De fractie heeft verzocht dit onderwerp te agenderen voor deze vergadering.

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting