HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 10-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:G. Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 13 mei 2013

5 Concept- agenda rondetafelgesprek d.d. 24 juni 2013

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 9 juli 2013

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Voortgang bouwgrondexploitaite De Wegwijzer.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 mei besloten om het voorstel tot vaststelling bouwgrondexploitatie De Wegwijzer niet te behandelen en de voortgang te bespreken in de agendacommissie.
Door de fractie van de PP wordt opgeroepen om een brede discussie over het kernwinkelgebied te houden. Zie bijgevoegde notitie.

Opgemerkt wordt dat het college bezig is met een onderzoek t.a.v. de vestiging van supermarkten in Dinxperlo. Daarnaast worden de ingekomen reacties t.a.v. de locatie De Wegwijzer onderzocht en de (on)mogelijkheden van deze locatie alsmede de (financiële) consequenties bezien. De resultaten hiervan worden vervolgens aan de raad voorgelegd.
In overweging wordt gegeven de resultaten van dit onderzoek af te wachten.

Bijgevoegde documenten

9 Raadsvergadering 11 juni

Zoals bekend wordt in deze vergadering de ontmanteling van het RAL behandeld. De portefeuillehouder is de burgemeester. Voorgesteld wordt dat bij de behandeling van dit onderwerp het voorzitterschap van de raad tijdelijk wordt overgedragen aan de heer Meerdink zodat de burgemeester als portefeuillehouder kan optreden.  

10 Sluiting

 

De stukken voor deze vergadering liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Aalten