HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 20-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Aalten
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Dhr. Doodeheefver

Inspraak
U kunt, als u dat wilt, over deze onderwerpen het woord voeren. Dit kunt u van tevoren kenbaar maken aan de voorzitter van de commissie.

De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 15 februari 2017 tijdens kantooruren bij het Klanten Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten ter inzage.

Agendapunten

1 Opening

2 Agenda vaststelling

3 Besprekingsverslag van de vergadering d.d. 12 december 2016

4 Ingekomen stukken/stukken ter kennisname

5 Samenstelling Commissie Cultureel Erfgoed

6 Erfgoedverordening en Verordening op de Commissie Cultureel Erfgoed

7 Zoekgebied windmolens gemeente Winterswijk

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslag CCE 2016

9 Subsidieverzoek energiescans ingediend bij de Provincie

10 S.v.z. actualisatie deel redengevende beschrijvingen gemeentelijke monumenten

11 S.v.z. Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2017 – 2020

12 S.v.z. rijksmonument De Welsker, De Heurne

13 Rondvraag

14 Sluiting