HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 15-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7 Aalten, zaal Lintelo
Tijd:14:00-17:00
Voorzitter:de heer W. Doodeheefver

Inspraak
U kunt, als u dat wilt, over deze onderwerpen het woord voeren. Dit kunt u van tevoren kenbaar maken aan de voorzitter van de commissie.

De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 10 april 2019 tijdens kantooruren bij het Klanten Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten ter inzage.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Besprekingsverslag van de vergadering d.d. 04 februari 2019

4 Ingekomen stukken/stukken ter kennisname

Bijgevoegde documenten

5 Presentatie over de uitgevoerde energiescans voor monumenten

6 Kerkenvisie

7 Stand van zaken boek Bezield Erfgoed, over straatnamen en monumenten in de gemeente Aalten

8 Terugkoppeling verdeling gelden Provincie Gelderland

9 Open Monumentendag 2019, thema Plekken van plezier

10 Wederopbouw in de Achterhoek, stand van zaken

11 Interieurproject Oost Achterhoek, stand van zaken

12 Oproep Erfgoedprijs 2019 gemeente Aalten

Bijgevoegde documenten

13 Eerste opzet Jaarverslag 2018

14 Rondvraag

15 Sluiting