HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 10-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 10 november a.s. vergadert de gemeenteraad in de vergaderruimte van Elim Landstraat 20 te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Gast van de raad.

Wat doet de gemeenteraad? Hoe verloopt een raadsvergadering en waarover praten de raadsleden? Nieuwsgierig geworden? Woon dan als ‘Gast van de Raad’ een raadsvergadering bij!

Heeft u interesse om Gast van de Raad te zijn? Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. U doet dit door een e-mail te sturen naar: griffie@aalten.nl of via telefoonnummer (0543)493333. Als u wordt uitgekozen ontvangt u een uitnodiging van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Natuurlijk mag u iemand meenemen. Er is plaats voor maximaal 6 personen per vergadering.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 9 november ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

4 Algemene Beschouwingen - 2e termijn

De fracties hebben schriftelijk hun visie gegeven op de programmabegroting en op het voorgestelde beleid voor het komende jaar (de zgn. algemene beschouwingen). Het college heeft een reactie gegeven op de algemene beschouwingen.

De behandeling van de begroting begint met de reactie van de fracties op elkaars algemene beschouwingen en op de reactie van het college op deze algemene beschouwingen.

5 Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2016, de Meerjarenraming 2017-2019 en het Investeringschema voor het jaar 2016

In deze gemeenteraadsvergadering wordt de Programmabegroting 2016 behandeld. Het voorgenomen beleid van de gemeente voor het jaar 2016 wordt uiteengezet. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Voor 2016 wordt een sluitende begroting aangeboden.Op dit moment zien de begrotingssaldo’s er als volgt uit:

2016: €             4.057 overschot

2017: €             97.362 tekort

2018: €           118.916 tekort

2019: €              35.139 tekort

6 Mededelingen van de voorzitter over ingekomen stukken over de begroting 2016

7 Vaststellen korte aantekeningen van het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën d.d. 27 oktober 2015

8 Sluiting