HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 15-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 15 december a.s. vergadert de gemeenteraad in de vergaderruimte van Elim Landstraat 20 te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Gast van de raad.

Wat doet de gemeenteraad? Hoe verloopt een raadsvergadering en waarover praten de raadsleden? Nieuwsgierig geworden? Woon dan als ‘Gast van de Raad’ een raadsvergadering bij!

Heeft u interesse om Gast van de Raad te zijn? Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. U doet dit door een e-mail te sturen naar: griffie@aalten.nl of via telefoonnummer (0543)493333. Als u wordt uitgekozen ontvangt u een uitnodiging van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Natuurlijk mag u iemand meenemen. Er is plaats voor maximaal 6 personen per vergadering.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 14 december ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2015

In de voorliggende Najaarsnota presenteert het college de voortgang van de doelstelling en speerpunten uit de begroting 2015 en wordt inzicht gegeven in actuele ontwikkelingen. Verder betreft het de nodige financiële mee- en tegenvallers. De Najaarsnota is de laatste rapportage voor de jaarrekening over 2015. De prognose voor 2015 is een nadelig saldo van € 570.000.

5 Voorstel tot liquidatie van de Gemeenschappelijke regeling ISWI

De Participatiewet wordt namens de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling ISWI (GR ISWI). Beide gemeenten zijn voornemens de uitvoering van de Participatiewet m.i.v. 1 januari 2016 op een andere manier vorm te geven.  Het Algemeen Bestuur van de GR ISWI heeft besloten de colleges en raden van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek te adviseren om de GR ISWI per 1 januari 2016 op te heffen en tot liquidatie over te gaan.

6 Voorstel tot het aangaan van een DVO met de fusieorganisatie WEDEO/ISWI/Doetinchem voor het jaar 2016

Met ingang van 1 januari 2016 houdt het ISWI op te bestaan. Voor de uitvoering van de Participatiewet is gekozen om een aantal taken zelf uit te voeren en de overige taken uit te besteden middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan de fusieorganisatie Wedeo/ISWI/Doetinchem. Op basis van het huidige transitieplan van Hameland wordt de gemeente vanaf 1 januari 2016 werkgever van de huidige medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. De gemeente neemt deze taak op zich. Indien de planning van Hameland wordt aangepast schuift de uitvoering van de taken van de Wet Sociale Werkvoorziening automatisch hiermee op.

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel tot het vaststellen van het Armoedebeleid 2016

Het bestaande armoedebeleid dateert uit 2010. In het Armoedebeleid 2016 wordt het bestaande beleid tegen het licht gehouden. Tegelijkertijd is er nieuw aanvullend beleid opgenomen ten aanzien van de kwetsbare doelgroepen kinderen, chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast wordt getracht om bij de uitvoering van het voorgestelde armoedebeleid een armoedeval zoveel mogelijk te voorkomen.

8 Voorstel tot realisatie van een onderwijsvoorziening op AZC Barlo door Accent

Op 2 april 2015 heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan de heropening van AZC Barlo. Inmiddels is de bestuursovereenkomst met het COA getekend. Er dienen nu maatregelen getroffen te worden die bewerkstelligen dat wordt voorzien in onderwijs aan de leerplichtige kinderen die in het AZC verblijven. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de realisatie van een onderwijsvoorziening op het AZC door Accent en daarvoor eenmalig een bedrag van €85.463 beschikbaar te stellen.

9 Voorstel tot vaststellen van de belastingverordeningen 2016

Om de gemeentelijke belastingheffing 2016 op een correcte wijze te kunnen uitvoeren moeten de belastingverordeningen worden aangepast. De aanpassingen betreffen in hoofdzaak tariefswijzigingen.

10 Voorstel tot vaststellen van de exploitatie Stationslocatie Aalten Zuid

Op 20 oktober jl.  heeft de gemeenteraad ingestemd met de herontwikkeling van de Stationslocatie Aalten Zuid. Deze herontwikkeling bestaat uit de sloop van de bestaande opstallen en de realisatie van nieuwe bedrijfsbebouwing in een campusachtige setting voor het bedrijf Beele Engineering. De voorgelegde grondexploitatie behelst een overzicht van de te maken kosten en de verwachte opbrengsten. De bouwgrondexploitatie sluit met een verwacht tekort  van € 300.000.

11 Voorstel tot beschikbaar stellen van €123.500,- voor het treffen van diverse maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de fiets

Binnen de gemeente zijn er diverse knelpunten op het gebied van fiets welke enige tijd spelen of waarvoor de afgelopen tijd diverse maatregelen zijn uitgewerkt. Het betreft hier de fietsstraat Dinxperlo, de fietsenstalling Willem van Oranjeplein en de fietsoversteek N313 – Slaadreef. De maatregelen worden allen uitgevoerd volgens het Duurzaam Veilig principe. De essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Voorgesteld wordt in totaal € 123.500 beschikbaar te stellen voor het treffen van de voorgestelde maatregelen

Hamerstukken

12 Voorstel tot het kennisnemen en onderschrijven van het inventarisatiedocument grensoverschrijdende samenwerking en het beschikbaar stellen van €35.000,- t.b.v. 0.5 Fte gedurende 1 jaar

Er is een inventarisatie naar de kansen en mogelijkheden op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in de gemeente Aalten uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat de gemeente Aalten op slechts geringe schaal betrokken is bij projecten en activiteiten die in het kader van grensoverschrijdende samenwerking worden uitgevoerd. Structuur en kaders ontbreken. Op grond van de inventarisatie wordt geadviseerd om eenmalig €35.000,- beschikbaar te stellen t.b.v. 0.5 Fte gedurende 1 jaar voor een effectieve implementatie van het thema grensoverschrijdende samenwerking.

13 Voorstel tot het instemmen met regionale verevening en risicodeling budgetten jeugdhulp 2016 in de jeugdzorgregio Achterhoek

Voorgesteld wordt om in 2016 een verevening en risicodeling toe te passen op een aantal risicovolle en kostbare zorgvormen. Het betreft de landelijk ingekochte zorg, de bovenregionaal ingekochte zorg en de individuele voorzieningen met 24-uurs verblijf. Door deze verevening en risicodeling wordt voorkomen dat een individuele gemeente voor onverwacht hoge kosten komt te staan. Hiermee vallen naast de eigen apparaatskosten en de toeleiding ook de ambulante zorg en de PGB's buiten de verevening.

14 Voorstel tot wijziging van de bodemkwaliteitskaart 2012

Op basis van het Besluit bodemkwaliteit is een gebiedsspecifieke bodemkwaliteitskaart opgesteld, die regels stelt ten aanzien van de kwaliteit voor het hergebruik van partijen grond. De bodemkwaliteitskaart geeft aan welke kwaliteit grond in een gebied mag worden toegepast. Bodemsaneringen worden functioneel en kosteneffectief uitgevoerd. Daarnaast geeft het Besluit bodemkwaliteit aan welke kwaliteit grond op een locatie mag worden toegepast. Voor enkele saneringsgevallen botsen deze regels met elkaar. Daarom wordt de toepassingskaart van bodemkwaliteitskaart voor een aantal locaties gewijzigd.

15 Voorstel tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland

De gemeente Aalten neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland (GR SON). De GR SON voert voor 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek de schuldhulpverlening uit. Als gevolg van een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen is het bij een ongewijzigde GR SON vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk dat wethouders en burgemeesters deel uitmaken van het algemeen bestuur (AB) van de GR. Vanuit de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tussen college en raad is het logisch om collegeleden deel te laten uitmaken van het bestuur van deze (uitvoerings-)GR. Om ook te bewerkstelligen dat per 1 januari 2016 het bestuur van de GR SON wordt gevormd door collegeleden, is wijziging van de huidige GR Stadsbank Oost Nederland 2005 noodzakelijk.

16 Voorstel het verlenen van goedkeuring aan de statutaire overdracht van de openbare scholen en om in te stemmen met de statuten van de nieuwe samenwerkingsstichting

Drie schoolbesturen, te weten: Essentius, Reflexis en LIMA  gaan vanaf 1 januari 2016 gezamenlijk verder onder de naam Paraat Scholen, een organisatie met 29 basisscholen in Oost-Gelderland (gemeenten Aalten, Oost-Gelre, Oude-IJsselstreek en Montferland). De aangesloten scholen blijven in alle opzichten hun eigen, onderscheidende identiteit behouden. Voor de fusie is goedkeuring nodig van de afzonderlijke gemeenteraden voor wat betreft de statutaire overdracht van de openbare scholen van Reflexis Openbaar Basisonderwijs naar de nieuwe samenwerkingsstichting.

Overige stukken

17 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

18a Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 10 november 2015

18b Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 11 november 2015

18c Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 17 november 2015

Bijgevoegde documenten

19a Vaststellen korte aantekeningen van het Rondetafelgesprek d.d. 30 november 2015

19b Vaststellen korte aantekeningen van de Rondetafelgesprekken d.d. 1 december 2015

20 Sluiting