HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 16-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 16 februari a.s. vergadert de gemeenteraad in de vergaderruimte van Elim Landstraat 20 te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Gast van de raad.

Wat doet de gemeenteraad? Hoe verloopt een raadsvergadering en waarover praten de raadsleden? Nieuwsgierig geworden? Woon dan als ‘Gast van de Raad’ een raadsvergadering bij!

Heeft u interesse om Gast van de Raad te zijn? Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. U doet dit door een e-mail te sturen naar: griffie@aalten.nl of via telefoonnummer (0543)493333. Als u wordt uitgekozen ontvangt u een uitnodiging van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Natuurlijk mag u iemand meenemen. Er is plaats voor maximaal 6 personen per vergadering.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 15 februari ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel tot aanvraag extra krediet ad. € 668.000 voor de renovatie gebouw Markt

De gemeenteraad heeft in september 2014 een krediet beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis. Diverse malen is gemeld dat de oorspronkelijke raming van € 2.092.00 voor de (ver)bouw en € 250.000 voor de inrichting van het bestuurscentrum en meubilair niet voldoende is. Daarom wordt een extra bijdrage gevraagd van € 668.000. Dit extra krediet heeft verder geen gevolgen voor de begroting en exploitatie van de gemeente. Met andere woorden, er wordt geen extra dekking aangevraagd, alleen het krediet. Dekking vindt plaats uit de bestaande middelen voor de exploitatie van de gebouwen en de reserve huisvesting.

5 Voorstel tot vaststelling actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. De gemeente pikt signalen op, brengt partners bij elkaar, enthousiasmeert, coördineert, inventariseert afspraken en activiteiten, stemt zaken op elkaar af en monitort de effecten en evalueert deze. De gemeente Aalten stelt iedere 4 jaar een Kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een actieplan. Deze notitie bevat het vierde jaarplan op basis van de kadernota 2013-2017.

De actiepunten sluiten in hoofdzaak aan bij de bestaande beleidsplannen per veiligheids-terrein en zijn verwoord in het actieplan 2016.

6 Voorstel tot vaststelling gebiedsvisie Slingeplas

Eigenaar Leisurelands heeft een gebiedsvisie voor De Slingeplas opgesteld. De visie geeft een denkrichting over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het recreatiegebied, om de openbare functie ervan betaalbaar te houden en de vrijetijdseconomie op en in de omgeving van het gebied te stimuleren. Gedacht wordt aan kleinschalige verblijfsrecreatie en dagrecreatie in de vorm van outdoor-activiteiten, wateractiviteiten en evenementen.

7 Voorstel tot vaststelling uitwerking regionale woonagenda gemeente Aalten 2016-2025

Als gevolg van de wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en de nieuwe Woningwet, op 1 juli 2015, moet een gemeente lokaal woonbeleid hebben op basis waarvan de corporaties  een ‘bod’ kunnen uitbrengen om zodoende tot prestatieafspraken te kunnen komen. In mei 2015 heeft de gemeenteraad de Regionale Woonagenda 2015-2025 vastgesteld. Helaas is dat beleid op onderdelen onvoldoende concreet  genoeg voor de corporaties om een ‘bod’ op uit te kunnen brengen. Deze lokale uitwerking is nu bedoeld om te voorzien in voldoende concreet lokaal beleid en is aanvullend aan het al vastgestelde regionale beleid.

Overige stukken

8 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

9 Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 26 januari 2016

Bijgevoegde documenten

10 Vaststellen korte aantekeningen van de Rondetafelgesprekken d.d. 2 februari 2016

11 Afscheid mevrouw W.W. Oort-Löwenthal lid van de gemeenteraad

Mevrouw Oort-Löwenthal heeft haar raadslidmaatschap namens de fractie van de PvdA met ingang van 17 december jl. beëindigd. Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van mevrouw Oort als lid van de gemeenteraad van Aalten.

12 Sluiting