HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 05-07-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Uitnodiging

Op dinsdag 5 juli a.s. vergadert de gemeenteraad in Elim, Landstraat 20 te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 4 juli ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kraaienboom

Het woningbouwplan De Kraaienboom in Aalten ging uit van een projectmatige ontwikkeling met een vastomlijnde verkaveling en situering van woningen. De huidige eigendomssituatie en marktomstandigheden vragen om meer flexibiliteit, met name voor het noordelijk deel. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om deels tegemoet te komen aan deze zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Deze wijzigingen hebben betrekking op het aanpassen van bouwstroken.

5 Raadsmededeling 62/2016 Factsheet Malle Babbel e.d.

Er is een overzicht gemaakt van alle relevante correspondentie rondom de voormalige horecalocatie Malle Babbel. Daarnaast zijn er indertijd verschillende brieven over deze horecalocatie ingekomen. De gemeenteraad gaat de factsheet e.d. bespreken.

Bijgevoegde documenten

5a Voorstel tot vaststellen van de Jaarstukken 2015

Overige stukken

6 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

7 Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen d.d. 14 en 15 juni 2016

8 Vaststellen korte aantekeningen van de Rondetafelgesprekken d.d. 7 juni 2016 en 21 juni 2016

9 Sluiting