HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 20-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Uitnodiging

Op dinsdag 20 september a.s. vergadert de gemeenteraad in Elim, Landstraat 20 te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 19 september ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel tot instemmen met het aangaan van een achtervangborgstelling voor De Woonplaats ad 45 miljoen Euro

De Woonplaats heeft een verzoek gedaan tot gemeentelijke garantstelling van in totaliteit 45 miljoen euro. Hiervan heeft 16,5 miljoen euro te maken met het onderbrengen van door de voormalige gemeente Dinxperlo voor 100% geborgde leningen naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zo vermindert het gemeentelijk risico aanzienlijk. Samenhangend met deze voor onze gemeente positieve ontwikkeling is dat Aalten voor 26 miljoen aan achtervang overgeheveld krijgt uit buurgemeenten voor leningen die door de WSD zijn afgesloten en waar momenteel die gemeenten nu achtervang voor afgegeven hebben. Dit terwijl de waarde van het bezit, de hoogte van die achtervang niet rechtvaardigt. Tevens verzoekt De Woonplaats om een additionele achtervang voor 2016 van € 2,5 mln. om in haar reguliere financieringsbehoefte te voorzien. Verder wordt de raad verzocht het aangaan van achtervang voortaan te mandateren aan het college en de in de praktijk niet realistische 2% aflossingsverplichting aan te passen.

5 Voorstel tot beschikbaar stellen van € 50.000 voor uitvoeringsagenda speelbeleid

In 2014 is de nota Speelvoorzieningen & Ontmoeting door de raad vastgesteld. Hierin zit een uitvoeringsagenda die aangeeft het opstellen van een lijst van wijkers, blijvers en nieuwe speellocaties. Die is opgesteld en de gevolgen ervan worden nu aan de bewoners voorgelegd met het verzoek mee te denken. De nota ging uit van het geleidelijk uitvoeren van de uitvoeringsagenda middels een zogenaamde sterfhuisconstructie voor de te wijken speellocaties. In de praktijk is er gekozen voor een actieve uitvoering van de uitvoeringsagenda. Aangezien de financiële paragraaf van de nota uitging van een geleidelijke uitvoering, is het gewenst om extra budget ter beschikking te hebben voor een actieve uitvoering. Hiervoor wordt € 50.000,- gevraagd, te dekken uit de Reserve Structuurplannen.

6 Raadsmededeling 95/2016 beantwoording toezeggingen aan de raad d.d. 26 januari 2016 nav Nota Afvalstoffen

Bij het vaststellen van de Nota afvalstoffen, op 26 januari jl. zijn er vanuit de raad enkele vragen gesteld / opmerkingen gemaakt over bijv. oud papier, Actief en Dorcas en GFT container in het buitengebied. In de raadsmededeling wordt ingegaan op de diverse vragen en opmerkingen.

Deze raadsmededeling wordt besproken

7 Voorstel tot verlenen van toestemming voor het wijzigen van de GR Hameland

In 2015 is besloten de gemeenschappelijke regeling Hameland op te heffen. In het kader hiervan wordt de organisatie momenteel fasegewijs ontmanteld. Het werkgeverschap van de sw-medewerkers wordt door Hameland op 1 oktober 2016 voor de gemeente Haaksbergen en op 1 januari 2017 voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk overgedragen aan de genoemde gemeenten (dan wel aan een organisatie die dit namens de gemeente uitvoert). Het gaat enkel om de WSW’ers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval van gemeente Aalten wordt het werkgeverschap van de sw-medewerkers overgedragen aan Laborijn. De wijziging van het werkgeverschap maakt dat de gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast. De gemeenteraad moet toestemming verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

8 Voorstel tot vaststelling van de fractievergoeding over 2015

Op grond van de verordening zijn de fracties jaarlijks verplicht om aan de raad verantwoording af te leggen over besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Voorgesteld wordt de fractievergoedingen over 2015 vast te stellen.

Hamerstukken

9 Voorstel tot instemmen met het Regionaal Risicoprofiel 2017-2010 VNOG en het concept Beleidsplan VNOG 2017-2020 Samen werken aan veiligheid

Eens per vier jaar stelt de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) een regionaal risicoprofiel op om een nieuwe ‘foto’ te maken van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit regionale risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een Veiligheidsregio aanwezige risico’s op de waarschijnlijkheid en impact. Deze risico’s bepalen mede de onderwerpen waarop de VNOG zich de komende beleidsperiode gaat richten. Dat staat beschreven in het beleidsplan dat, net als het regionaal risicoprofiel, eens per vier jaar wordt vastgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel en het concept-beleidsplan.

10 Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunnningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Aalten

Samen met het kabinet werken gemeenten en provincies aan het verbeteren van de uitvoering  van het omgevingsrecht. De verbeterpunten hebben betrekking op drie hoofdpunten:

kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving);

het verbeteren van de afstemming strafrecht- bestuursrecht;

de bevoegdheidsverdeling overheden, interbestuurlijk toezicht en bestuurlijke drukte.

Van rijkswege is langere tijd aangestuurd op het wettelijk vastleggen van de kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. In de voorliggende verordening VTH (dat het Gelders Model betreft) wordt met name vastgelegd dat Omgevings­diensten moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria.

11 Voorstel tot wijziging van de Verordening op de vergadering en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad van Aalten 2013

Op 1 februari 2016 zijn enkele wijzigingen van de Gemeentewet in werking getreden. Een van de wijzigingen van de Gemeentewet betreft de wijziging van artikel 147a (initiatiefvoorstellen). Uit de nieuw aan de Gemeentewet toegevoegde vierde lid van artikel 147a volgt dat de gemeenteraad geen besluit mag nemen over een initiatiefvoorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen. Dit betekent dat de Verordening op de vergadering en werkzaamheden van de gemeenteraad moet worden aangepast.

Overige stukken

12 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

13a Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 5 juli 2016

Bijgevoegde documenten

13b Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 23 augustus 2016

Bijgevoegde documenten

14 Vaststellen korte aantekeningen van het Rondetafelgesprek d.d. 6 september 2016

15 Sluiting