HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 11-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:G. Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

4 Algemene Beschouwingen

De fracties hebben schriftelijk hun visie gegeven op de programmabegroting en op het voorgestelde beleid voor het komende jaar (de zgn. algemene beschouwingen). Het college heeft een reactie gegeven op de algemene beschouwingen.

De behandeling van de begroting begint met de reactie van de fracties op elkaars algemene beschouwingen en op de reactie van het college op deze algemene beschouwingen.

5 Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2016, de Meerjarenraming 2017-2019 en het Investeringschema voor het jaar 2016

In deze gemeenteraadsvergadering wordt de Programmabegroting 2016 behandeld. Het voorgenomen beleid van de gemeente voor het jaar 2016 wordt uiteengezet. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Voor 2016 wordt een sluitende begroting aangeboden.Op dit moment zien de begrotingssaldo’s er als volgt uit:

2016: €             4.057 overschot

2017: €             97.362 tekort

2018: €           118.916 tekort

2019: €              35.139 tekort

6 Mededelingen van de voorzitter over ingekomen stukken over de begroting 2016

7 Vaststellen korte aantekeningen van het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën d.d. 27 oktober 2015

8 Sluiting