HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 20-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Partycentrum 't Noorden te Aalten
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Bert Berghoef

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Uitnodiging

Op woensdag 20 april a.s. vergadert de gemeenteraad in Partycentrum 't Noorden Lichtenvoordsestraatweg 44,7121 RA te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Gast van de raad.

Wat doet de gemeenteraad? Hoe verloopt een raadsvergadering en waarover praten de raadsleden? Nieuwsgierig geworden? Woon dan als ‘Gast van de Raad’ een raadsvergadering bij!

Heeft u interesse om Gast van de Raad te zijn? Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. U doet dit door een e-mail te sturen naar: griffie@aalten.nl of via telefoonnummer (0543)493333.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 18 april ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel tot het verstrekken van een eenmalige bijdrage aan Paardensportvereniging Aalten ten behoeve van de realisatie van een rijhal.

De Paardensportvereniging Aalten heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een bijdrage van € 100.000 ten behoeve van de realisatie van een rijhal. De vereniging wil deze rijhal, met een totale geschatte investering van € 250.000, realiseren, omdat de huidige sportaccommodatie niet meer voldoet aan de noodzakelijke basisbehoeften voor de pony- en paardensport. Op basis van het gemeentelijke (sport)beleid wordt de raad voorgesteld om de gevraagde bijdrage te verlenen.

5 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra bijdrage voor de verbouw van het Kulturhus Dinxperlo

De decentralisaties brengen veel veranderingen met zich mee. Veel zorg is van het Rijk overgeheveld naar de gemeente. De bedoeling is dat alles dichterbij de burgers wordt gebracht en er meer aandacht is voor het individu. En dat er meer hulp en aandacht wordt geboden door familie en vrijwilligers. Daartoe zijn er zeker in de grote kernen goede ontmoetingsplekken nodig. Als gemeente willen wij dit faciliteren, in het bijzonder in Dinxperlo en Aalten. Om het gebouw in Dinxperlo optimaal te krijgen is nog een bijdrage van € 300.000 nodig voor de tweede fase van de verbouwing. Voorgesteld wordt een extra bijdrage voor de verbouw beschikbaar te stellen. Wij bereiken hiermee een integraal gehuisveste samenwerking met alle faciliteiten voor de dienstverlening.

5a Verzoek tot houden van een interpellatie van de fractie van PP

Hamerstukken

6 Voorstel tot gebouwlijke integratie Het Kleuterbastion en ’t Bastion.

In Bredevoort wordt basisonderwijs aangeboden door (Dalton)school ’t Bastion. Dit onderwijs vindt plaats op twee locaties. Het is de wens van het schoolbestuur om het onderwijs in Het Kleuterbastion en ’t Bastion gebouwlijk te integreren. Een belangrijke reden voor deze wens is dat “samenwerken” in en buiten de groep een belangrijke pijler is van het Daltononderwijs. Ook vanuit de bestuurlijke (onderwijs)visie heeft de onderwijssituatie in Bredevoort aandacht. Op basis van een onderzoek stelt het college de raad voor om aan het schoolbestuur van ’t Bastion een maximale bijdrage te verstrekken van € 216.270 voor gebouwlijke integratie van Het Kleuterbastion en ‘t Bastion.

7 Voorstel vaststelling van de Marktverordening weekmarkt Aalten 2016 en de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016 en daarbij behorende tarieventabel.

De huidige marktverordening is opgesteld vanuit de optiek dat deze geldt voor zowel de weekmarkt in Aalten als die in Dinxperlo. Alleen al door de verzelfstandiging van de weekmarkt in Dinxperlo met ingang van dit jaar is de huidige de marktverordening achterhaald. Daarnaast is het noodzakelijk de marktverordening (en de daarmee samenhangende andere regelgeving en besluiten) aan te passen aan de ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling hebben voorgedaan en de inzichten van deze tijd. Voorgesteld wordt de Marktverordening weekmarkt Aalten 2016 vast te stellen.

8 Voorstel tot het verlengen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap.

Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid een wethouder die niet woonachtig is in de gemeente wegens bijzondere omstandigheden van jaar tot jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
De huidige ontheffing van wethouder Kok is geldig tot 22 april 2016. De gemeenteraad wordt voorgesteld de huidige ontheffing van het ingezetenschap aan de heer Kok te verlengen voor de duur van 1 jaar tot 22 april 2017.

9 Sluiting