HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 19-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim Landstraat 20 te Aalten
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Bert Berghoef

Uitnodiging

Op dinsdag 19 april a.s. vergadert de gemeenteraad in de vergaderruimte van Elim Landstraat 20 te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Gast van de raad.

Wat doet de gemeenteraad? Hoe verloopt een raadsvergadering en waarover praten de raadsleden? Nieuwsgierig geworden? Woon dan als ‘Gast van de Raad’ een raadsvergadering bij!

Heeft u interesse om Gast van de Raad te zijn? Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. U doet dit door een e-mail te sturen naar: griffie@aalten.nl of via telefoonnummer (0543)493333.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 18 april ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 van de gemeente Aalten

In het kader van de actualisering van de ruimtelijke plannen van de gemeente Aalten dient ook voor het landelijk gebied een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. De geldende bestemmingsplannen, te weten Buitengebied Aalten 2004 en Buitengebied Dinxperlo 2007, zijn niet meer geheel actueel. Een actueel plan is nodig om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de provinciale omgevingsverordening. Naast de actualisering/ digitalisering is een belangrijk doel om te komen tot één nieuw en actueel plan, een en ander in het belang van de rechtszekerheid van de burgers en gebruikers. Er zijn diverse zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen zijn gevraagd of zij gebruik willen maken van het inspreekrecht. Op basis van de ingekomen reacties worden de sprekers verdeeld over deze dag en worden zij uitgenodigd voor een bepaald tijdstip. De verdeling wordt ook op de website van de gemeente Aalten geplaatst.

Bijgevoegde documenten

Overige stukken

5 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 15 maart 2016

Bijgevoegde documenten

7 Vaststellen korte aantekeningen van het Rondetafelgesprek d.d. 4 en 5 april 2016

8 Sluiting