HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 24-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Uitnodiging

Op dinsdag 24 mei a.s. vergadert de gemeenteraad in de vergaderruimte van Elim Landstraat 20 te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Gast van de raad.

Wat doet de gemeenteraad? Hoe verloopt een raadsvergadering en waarover praten de raadsleden? Nieuwsgierig geworden? Woon dan als ‘Gast van de Raad’ een raadsvergadering bij!

Heeft u interesse om Gast van de Raad te zijn? Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. U doet dit door een e-mail te sturen naar: griffie@aalten.nl of via telefoonnummer (0543)493333. Als u wordt uitgekozen ontvangt u een uitnodiging van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Natuurlijk mag u iemand meenemen. Er is plaats voor maximaal 6 personen per vergadering.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 23 mei ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel tot voorlopige vaststelling van de kaders voor de begroting 2017

In lijn met de door de raad vastgestelde Financiële verordening legt het college uiterlijk 31 mei de raad de kaders van de komende begroting voor. Om de komende maanden de meerjarenbegroting 2017-2020 op te kunnen stellen is het van belang een aantal uitgangspunten nu te formuleren. De omstandigheden wijzigen telkens weer. Dit maakt ver vooruitkijken lastig en daarom wordt het vizier, net als de afgelopen jaren, gericht op het doel om een reëel sluitende begroting voor 2017 en voor 2018 te krijgen. Tevens heeft de raad gevraagd om een nadere beschouwing van de belastingen en met name de heffingen voor het riool. Aanleiding hiervoor was het feit dat bij de begrotingsbehandeling van 2016 bleek dat de reservepot van riool leeg was en daardoor de tarieven moeten stijgen om kostendekkend te blijven. Deze materie is in deze kaderbrief meegenomen.

4a CU, CDA, GemeenteBelangen, HMV, PvdA, PP en VVD Motie over familie Galstian

4b HMV en PP Motie over gronden Werklandschap Aalten-West

4c GB, CU, CDA en HMV Motie over Beggelderdijk

Hamerstukken

5 Voorstel tot vaststelling van de verordening Duurzaamheidlening 2016.

De bestaande particuliere woningvoorraad moet worden verduurzaamd als onderdeel van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Subsidies helpen, maar onvoldoende om woningeigenaren aan te zetten tot grootschalige verduurzamende maatregelen aan de woning. Een lening onder gunstige voorwaarden zal waarschijnlijk meer mensen aansporen deze renovaties uit te voeren. De bestaande (Rijks) energiebespaarlening biedt woningeigenaren onvoldoende en er wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Beter loopt de door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland ontwikkelde gemeentelijke duurzaamheidlening. De voorwaarden zijn gunstiger dan de rijksregeling en gemeenten hebben vrijheid in het vaststellen van een aantal voorwaarden. Voorgesteld wordt een gemeentelijke duurzaamheidlening in te voeren die in alle 8 Achterhoekse gemeenten hetzelfde is.

6 Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2016

Tussen gemeenten en netbeheerders bestaan veelal contracten waarin (verouderde) bepalingen over nadeelcompensatie zijn opgenomen. Op verzoek van de publieke aandeelhouders van Vitens (gemeenten en provincies) is de commissie Burgering in het leven geroepen om de veelheid aan afspraken over nadeelcompensatie als onderdeel van de verschillende contracten te analyseren om tot een uniform model te komen. De voorliggende verordening vervangt dan ook de relevante onderdelen in de diverse contracten tussen Vitens en gemeenten. Voorgesteld wordt de verordening vast te stellen.

7 Voorstel tot continueren huidige samenwerking rekenkamercommissie en herbenoemen lid en plv-lid van de Rekenkamercommissie

De raden van de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk hebben de samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de Rekenkamercommissie geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld de huidige samenwerking en organisatie van de rekenkamercommissie (directeursmodel) te continueren. Tevens wordt voorgesteld de heer Dr. I Pröpper te herbenoemen als lid/directeur van de rekenkamercommissie AOGW en de heer ing. P. Struik MBA te herbenoemen als plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie AOGW voor de duur van drie jaar.

8 Voorstel tot honoreren van het burgerinitiatief van de bewoners van de Burg. van Kluyvestraat te Dinxperlo

Door bewoners van de Burg. van Kluyvestraat is in september 2015 een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van een speeltuin. De raad heeft het college om advies gevraagd. Het college heeft middels een raadsmededeling gereageerd op het burgerinitiatief. Voorgesteld wordt het advies van het college over te nemen en het burgerinitiatief te honoreren.

Overige stukken

9 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

10a Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 19 april 2016

Bijgevoegde documenten

10b Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 20 april 2016

Bijgevoegde documenten

10c Vaststellen notulen van de buitengewone raadsvergadering d.d. 7 april 2016

11 Vaststellen korte aantekeningen van het Rondetafelgesprek d.d. 10 mei 2016

12 Sluiting