HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 21-02-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Op dinsdag 21 februari a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 20 februari 2017 ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis te Aalten.

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

4 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Kern Dinxperlo 2012, ontsluiting Hietveld Bekijk dit agendapunt online

Het bestemmingsplan voorziet in een gewijzigde ontsluiting van het bedrijfsterrein ’t Hietveld. De verkeersafwikkeling is -ten opzichte van de eerste plannen- niet afgestemd op het bijgestelde plan voor het bedrijventerrein (waarbij de omvang van het plangebied is verkleind). De ontsluiting wordt op een logische locatie geprojecteerd, zowel uit planologisch als verkeerskundig oogpunt. Er zijn twee zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen hebben geen aanpassing van het plan tot gevolg. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

5 Voorstel tot vaststellen van de Blijverslening gemeente Aalten 2017 Bekijk dit agendapunt online

In de lokale woonagenda 2016-2025 is opgenomen dat het college gaat onderzoeken of er voor eigenaar-bewoners een aantrekkelijke vorm van financiering beschikbaar is, waarmee ze hun woning levensloopbestendig kunnen maken. Dit als nieuwe mogelijkheid binnen het project WoongemakAalten. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft dit jaar een nieuwe instrument ontwikkeld; de blijverslening. Doel van de regeling is stimuleren dat er zoveel mogelijk bestaande woningen meer geschikt worden gemaakt voor bewoning door senioren of mensen met een beperking. Het ultieme doel is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid van bestaande woningen omhoog gaat. Voorgesteld wordt om de Blijverslening gemeente Aalten 2017 vast te stellen.

Hamerstukken

6 Voorstel tot aanwijzing van gronden op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten Bekijk dit agendapunt online

In verband met de gewenste realisatie van een supermarkt op de locatie De Wegwijzer e.o. te Dinxperlo is de vestiging van het voorkeursrecht gewenst op het perceel kadastraal bekend gemeente Dinxperlo, sectie A, nummer 6094 (plaatselijk bekend als Raadhuisstraat 2 te Dinxperlo). Door vestiging van het voorkeursrecht kan de gemeente een betere regiefunctie vervullen bij de realisatie van een supermarkt op voornoemde locatie.

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning aan Smitskamp 39-41 Bekijk dit agendapunt online

Er zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning aan Smitskamp 39-41 in Aalten. Deze aanvragen zijn in strijd met het bestemmingsplan vanwege het overschrijden van de maximale goothoogte. Het college wil meewerken aan dit bouwplan en hiervoor een omgevingsvergunning verlenen. Om deze vergunningen te kunnen verlenen is het nodig dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

8 Voorstel tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening gemeente Aalten 2017 Bekijk dit agendapunt online

In de vergadering van 26 januari 2016 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 januari 2017 het systeem van omgekeerd inzamelen in te voeren. Door deze nieuwe inzamelwijze is het noodzakelijk om de bestaande Afvalstoffenverordening (versie 2009) te actualiseren. Nadere regels over inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, zoals de dagen, tijden, plaatsen en de wijze waarop, worden in het Uitvoeringsbesluit geregeld. Voorgesteld wordt de Afvalstoffenverordening vast te stellen.

9 Voorstel tot de aanwijzing van collegeleden als (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur van enkele verbonden partijen Bekijk dit agendapunt online

Voor de benoeming van collegeleden in de besturen van verbonden partijen zoals het Recreatieschap, Erfgoedcentrum en de Euregio moeten door de gemeenteraad formele aanwijzingsbesluiten worden genomen. Dit raadsvoorstel voorzien daarin.

Overige stukken

10 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

11a Vaststellen notulen van de bijzonder raadsvergadering d.d. 17 januari 2017 Bekijk dit agendapunt online

11b Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 24 januari 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen korte aantekeningen van het Rondetafelgesprek Ruimte d.d. 7 februari 2017 Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online