HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 23-05-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Uitnodiging

Op dinsdag 23 mei a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg). Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 22 mei 2017 ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis te Aalten.

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

4 Voorstel tot vaststelling Woningbouwplanning Aalten 2017. (stoplichtmodel) Bekijk dit agendapunt online

Begin 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de lokale woonagenda 2016-2025, waarin is opgenomen dat er nog maar zo’n 300 woningen extra in de gemeente bij behoeven te komen. Het definitieve aantal toevoegingen voor Aalten is in 2016 regionaal op 339 uitgekomen. Dit alles om de leefbaarheid op peil houden door te sturen op kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad. Regionaal is afgesproken om de woningbouwplanning te reduceren via een uniform stoplichtmodel. Aan de hand van dit model wordt per gemeente nagegaan welke nieuwbouwplannen doorgezet kunnen worden, welke locaties voor herprogrammering in aanmerking komen, welke uitgesteld moeten worden en welke gestopt moeten worden. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om meer grip te krijgen op ongeplande woningtoevoegingen waar binnen bestemmingsplannen nog ruimte voor is. Naar aanleiding van het raadsdebat op 29 november 2016 zijn diverse uitgangspunten in de nota Woningbouwplanning Aalten aangepast en ligt er nu een gewijzigde versie voor, de Woningbouwplanning Aalten 2017.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot het geven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor een extra woning bij Legtersdijk 5 te Aalten Bekijk dit agendapunt online

In november 2015 heeft de gemeenteraad onder voorwaarden een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven, die de mogelijkheid gaf om een extra (tweede) woning te realiseren bij de Legtersdijk 5 in Aalten.

Na die tijd is er een gegadigde gevonden die concrete plannen heeft gemaakt om hier een eigentijdse woning (Legtersdijk 7) te realiseren. Op het ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend. Thans wordt voorgesteld om voor de nieuwe woning Legterdijk 7 een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hierna kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Hamerstukken

6 Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

Volgens de jaarlijks terugkerende procedure biedt het college in mei de raad de kaders aan voor de begroting van het volgende jaar. Om de komende maanden de meerjarenbegroting 2018-2021 op te kunnen stellen is het van belang een aantal uitgangspunten nu te formuleren Gezien de dynamiek van het geheel van factoren dat de begroting beïnvloedt, gaat het om voorlopige kaders. Doel is de vaststelling van een reëel sluitende begroting voor 2018, die op 7 november 2017 door de raad wordt behandeld.

7 Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 4 rijtjeswoningen aan de Mechteldshof te Dinxperlo. Bekijk dit agendapunt online

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van vier sociale huurwoningen aan de Mechteldshof in Dinxperlo. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan dit bouwplan en hiervoor een omgevingsvergunning, onderdeel afwijken regels ruimtelijke ordening verlenen. Om deze vergunningen te kunnen verlenen is het nodig dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

Overige stukken

8 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

9 Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 18 april 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

10 Vaststellen korte aantekeningen van de Rondetafelgesprekken d.d. 9 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online