HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 20-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Op dinsdag 20 juni a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg). Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 19 juni 2017 ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis te Aalten.

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

4 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, herziening 2017" Bekijk dit agendapunt online

Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van de bestemming van een negental locaties, die zijn gelegen binnen het bestemminsplan Landelijk Gebied 2015. Veelal is sprake van de toekenning van een functie ten behoeve van de burgerbewoning, een bedrijfswoning dan wel de toevoeging van een recreatieve functie. In dit verzamelplan worden de plannen van verschillende initiatiefnemers in één ruimtelijk plan gebundeld. Dit voorstel wordt besproken.

5 Voorstel tot instemming met de begroting VNOG 2018-2021; €10.494 bij ramen in 2018 en de jaarstukken VNOG 2016 voor kennis aan te nemen Bekijk dit agendapunt online

De deelnemers aan de Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland kunnen hun zienswijzen indienen ten aanzien van de jaarstukken 2016 en begroting 2018. De bijdrage voor Aalten stijgt met € 10.494 naar € 1.289.406. Dit moet in de gemeentelijke begroting 2018 worden verwerkt. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 en € 10.494 in de gemeentelijke begroting 2018 bij te ramen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.

6 Voorstel tot instemming met de conceptbegroting 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, alsmede kennis te nemen van de jaarrekening 2016 Bekijk dit agendapunt online

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten  taken uit t.b.v. het beheer van historische archieven. Recentelijk zijn de  jaarrekening 2016 en de conceptbegroting 2018 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers ontvangen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de conceptbegroting 2018 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016.

7 Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2016, Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020 en voorwaardelijke instemming met de Programmabegroting 2018-2021 Regio Achterhoek Bekijk dit agendapunt online

Zoals gebruikelijk zijn de jaarstukken van het afgelopen boekjaar en de begrotingen voor het komend jaar van zowel de Regio Achterhoek als van de Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020 aan de deelnemende gemeenten toegezonden. De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begrotingen onder de voorwaarde dat de meerjarenbegroting structureel dekkend wordt gemaakt. Voorgesteld wordt deze voorwaarde als zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek.

8 Voorstel tot instemmen met de Primitieve begroting 2018 en kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van Stadsbank Oost Nederland Bekijk dit agendapunt online

Op 6 april 2017 werden de concept jaarstukken 2016 en de concept begroting 2018 van de Stadsbank Oost Nederland (SON) ontvangen. Met dit voorstel wordt geadviseerd om kennis te nemen van de jaarstukken 2016, met een negatief resultaat van  € 5.700 dat wordt onttrokken aan de algemene reserve. Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met de Primitieve begroting 2018.

Hamerstukken

9 Voorstel tot het verlengen van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap Bekijk dit agendapunt online

Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid een wethouder die niet woonachtig is in de gemeente wegens bijzondere omstandigheden van jaar tot jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
De huidige ontheffing van wethouder Nijland is geldig tot 23 augustus 2017. De gemeenteraad wordt voorgesteld de huidige ontheffing van het ingezetenschap aan de heer Nijland te verlengen voor de duur van 1 jaar.

10 Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van hooiberg annex schuilstal aan de Heuvelweg 10 te Aalten Bekijk dit agendapunt online

Betrokkene wenst een nieuwe hooiberg annex schuilstal te bouwen bij de nieuwe burgerwoning (vervangende nieuwbouw). Het bijbehorend bouwwerk wordt gebouwd binnen de bestemming ‘agrarisch gebied’ en buiten het bestemmingsvlak ‘Wonen – 1’. Om op korte termijn medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek is in overleg gekozen voor een bijzondere projectprocedure, teneinde de omgevingsvergunning te kunnen afgeven vooruitlopend op een herziening van het bestemmingsplan. Voor het verlenen van de vergunning is het nodig dat de gemeenteraad besluit tot afgifte van een zgn. verklaring van geen bedenkingen. Na het afgeven van deze verklaring kan de procedure tot afgifte van de omgevingsvergunning worden voortgezet.

11 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennisnemen van de jaarrekening 2016 van de OdA Bekijk dit agendapunt online

Conform geldende procedures kunnen deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek hun zienswijzen indienen ten aanzien van de jaarstukken en begroting. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.

12 Voorstel tot instemmen met de meerjarenbegroting 2018-2021 van Laborijn Bekijk dit agendapunt online

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling levert Laborijn jaarlijks een begroting voor het komende jaar aan. De begroting voor 2018 heeft Laborijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021. Eerder dit jaar heeft Laborijn door middel van de kadernota informatie verstrekt over de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die voor de begroting 2018 van belang zijn. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de begroting 2018.

13 Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2018 en kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2016 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland Bekijk dit agendapunt online

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft de concept-Programmabegroting 2018 en de concept-Jaarstukken 2016 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad wordt geadviseerd om in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2018 van de GGD NOG. Daarnaast wordt voorgesteld kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2016 van de GGD NOG.

Overige stukken

14 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

15 Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 23 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

16 Vaststellen korte aantekeningen van de Rondetafelgesprekken d.d. 6 juni 2017 Bekijk dit agendapunt online

17 Sluiting Bekijk dit agendapunt online