HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 07-11-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Op dinsdag 7 november a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg). Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. In deze vergadering wordt de Programmabegroting 2018 behandeld.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid. U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering. Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis aan de Markt te Aalten.

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

4 Algemene Beschouwingen - 2e termijn Bekijk dit agendapunt online

De fracties hebben schriftelijk hun visie gegeven op de programmabegroting en op het voorgestelde beleid voor het komende jaar (de zgn. Algemene Beschouwingen).

Het college heeft een reactie gegeven op de algemene beschouwingen.

De behandeling van de begroting begint met de reactie van de fracties op elkaars algemene beschouwingen en op de reactie van het college op deze algemene beschouwingen.

5 Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2018, de Meerjarenraming 2019-2021 en het investeringsschema voor het jaar 2018. Bekijk dit agendapunt online

Het voorgenomen beleid van de gemeente voor het jaar 2018 wordt uiteengezet. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost.

De begroting sluit met de volgende saldi:

2018     € 14.000 overschot

2019     € 55.000 overschot

2020     € 81.000 overschot

2021     € 76.000 overschot

Voorgesteld wordt de Programmabegroting 2018 vast te stellen.

6 Voorstel tot verlenging van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap. Bekijk dit agendapunt online

Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid een wethouder die niet woonachtig is in de gemeente wegens bijzondere omstandigheden van jaar tot jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
De huidige ontheffing van wethouder Wiltink is geldig tot 25 november 2017. De gemeenteraad wordt voorgesteld de huidige ontheffing van het ingezetenschap aan de heer Wiltink met een jaar te verlengen. 

7 Vaststellen korte aantekeningen van het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën d.d. 24 oktober 2017 Bekijk dit agendapunt online

8 Sluiting Bekijk dit agendapunt online