HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 28-11-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Op dinsdag 28 november a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg). Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 27 november 2017 ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis te Aalten.

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

4 Voorstel tot behoud van een gebouw op voormalig AZC Groot Deunk t.b.v. de Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo Bekijk dit agendapunt online

Met het COA is, in de periode voor opening van het AZC Groot Deunk, afgesproken dat na sluiting van het AZC het terrein wordt gesaneerd en de gebouwen gesloopt. Op grond van de bestuursovereenkomst kan de gemeente daarbij bepalen dat enkele gebouwen behouden moeten blijven. De Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo heeft een verzoek ingediend om een gebouw te behouden op Groot Deunk. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het door de Oranjevereniging gewenste gebouw niet te laten slopen en circa 1 ha grond in eigendom over te dragen.

Hamerstukken

5 Voorstel tot vaststellen van een nieuw beleidskader harmonisatie en kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 2018 Bekijk dit agendapunt online

De inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang per 1 januari 2018 leidt tot een geheel andere organisatie van het tot op heden door de gemeente gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk. Door deze nieuwe wetgeving worden de kwaliteitseisen en de financieringsstructuur van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkgeschakeld. De gemeente krijgt ook een andere verantwoordelijkheid bij de instandhouding van een kwalitatief goed aanbod aan voorschoolse voorzieningen. Hoe de gemeente haar veranderde verantwoordelijkheid op dit terrein vorm wil geven, daarbij aansluitend op de door de Jeugdwet voorgeschreven integrale visie op jeugd, is nu vastgelegd in een nieuw beleidskader harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Aalten 2018. Voorgesteld wordt dit beleidskader vast te stellen.

6 Voorstel tot vaststelling Normenkader 2017.00 en Accountantscontroleprotocol 2017 Bekijk dit agendapunt online

In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen. Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen. Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017 gaat over de uitgangspunten van de controle, toleranties, reikwijdte controle rechtmatigheid en dergelijke.

7 Voorstel tot instemming met wijziging statuten VNG i.v.m. de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Bekijk dit agendapunt online

De voorliggende statutenwijzing betreft de taak van de VNG in het kader van de cao Gemeenten. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking en vallen gemeenten onder de Wet cao. Die wet stelt eisen aan de manier waarop een vereniging — zoals de VNG — de cao-bevoegdheden in de statuten vastlegt. De huidige statuten van de VNG zijn niet volgens die eisen opgesteld. Het voorstel dat nu aan de leden wordt voorgelegd is een statutenwijziging waarmee de VNG haar huidige taak (een cao namens alle gemeenten) behoudt. Als werkgever van het personeel van de ambtelijke organisatie heeft het college op 24 oktober 2017 besloten in te stemmen met deze statutenwijziging. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit ook te doen m.b.t. de verantwoordelijkheid van de raad als werkgever van het personeel van de Griffie.

Overige stukken

8 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken

9a Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 19 september 2017.

Bijgevoegde documenten

9b aststellen notulen van het openbare gedeelte van de raadsvergadering van 9 oktober 2017.

9c Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 7 november 2017.

Bijgevoegde documenten

10 Vaststellen korte aantekeningen van de rondetafelgesprekken d.d. 14 november 2017

11 Sluiting