HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 18-09-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Anton Stapelkamp

Dinsdag 18 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens de raadsvergadering gefilmd.

Alle stukken liggen tijdens kantooruren ook ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel tot benoemen van de heer J.H. Onstenk tot fractievertegenwoordiger namens de VVD Bekijk dit agendapunt online

Voorgesteld wordt de heer J.H. Onstenk te benoemen als fractievertegenwoordiger namens de fractie van de VVD.

4 Verklaring en belofte van de heer J.H. Onstenk Bekijk dit agendapunt online

5 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

6 Voorstel tot beschikbaar stellen van een aanvullende subsidie voor het instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie Bekijk dit agendapunt online

Het instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie voor het organiseren van het muziekonderwijs voor de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre.  Bij Boogie Woogie zijn exploitatietekorten ontstaan. Het bestuur van Boogie Woogie heeft aan de drie subsidiërende gemeenten verzocht om eenmalig een extra subsidie beschikbaar te stellen ter dekking van het exploitatietekort en een eenmalige bijdrage voor het opstellen van een businessplan alsmede een verhoging van de subsidie voor 2019. Hiermee kunnen de activiteiten van Boogie Woogie tot het eind van het seizoen 2018-2019 op het huidige niveau worden uitgevoerd waarna vanaf het seizoen 2019-2020 gewerkt kan worden volgens het op te stellen businessplan. Voorgesteld wordt om een extra subsidie van € 88.400,-- , boekjaar 2018, beschikbaar te stellen als eenmalige bijdrage in het exploitatie tekort en een eenmalige bijdrage van € 18.000,-- onder voorwaarden zoals beschreven in dit voorstel voor het opstellen van het businessplan. Besluitvorming over de eventuele subsidie vanaf 2019 wordt afhankelijk gesteld van de inhoud van het businessplan met inachtneming van de daaraan door ons gestelde voorwaarden. Een voorstel hiervoor wordt voorbereid na ontvangst van het businessplan.

7 Voorstel tot het meewerken aan de privatisering van Sportvereniging Dinxperlo en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 675.058,67, alsmede het beschikbaar stellen van een krediet van Bekijk dit agendapunt online

Al geruime tijd wordt er gesproken over de privatisering van Sportvereniging Dinxperlo. Hoewel niet strikt noodzakelijk, is het – vanuit de gemeente bezien – wenselijk dat ook Sportvereniging Dinxperlo ‘privatiseert’ en zelf verantwoordelijk wordt voor het beheer van het complex. Aan de raad wordt voorgesteld om mee te werken aan de privatisering van Sportvereniging Dinxperlo en om daarvoor    € 675.058,67 beschikbaar te stellen, zulks onder voorwaarde dat de Stichting Algemeen Sportcentrum Dinxperlo haar deel van het complex verkoopt aan de gemeente voor € 154.800,- én dat Sportvereniging Dinxperlo de trainingsfaciliteit weer ter vrije beschikking van de gemeente stelt. Tevens wordt voorgesteld een krediet van € 160.000,- voor de aankoop van de eigendommen van de Stichting Algemeen Sportcentrum Dinxperlo beschikbaar te stellen.

8 Voorstel tot het niet meer regionaal verevenen van de kosten van jeugdzorg met ingang van 2018 Bekijk dit agendapunt online

Voorgesteld wordt om met ingang van 2018 geheel te stoppen met het vereven op de kosten van jeugdzorg.

9 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Parapluplan gemeente Aalten” Bekijk dit agendapunt online

Het ‘Parapluplan gemeente Aalten’ voorziet in een algemene bestemmingsregeling, die wordt toegevoegd aan de verschillende bestemmingsplannen, te weten:

de planologische capaciteit voor woningbouw wordt afgestemd op de behoefte, zoals opgenomen in de woningbouwplanning;

de opname van parkeernormen in het bestemmingsplan, omdat de grondslag in gemeentelijke bouwverordeningen komt te vervallen;

het aanmerken van een shishabar en/of daarmee vergelijkbare lokaliteit als een verboden gebruik.

Verder wordt de bestemming van een aantal percelen gewijzigd, veelal overeenkomstig de feitelijke situatie.

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

10 Voorstel tot afgifte van een algemene verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van woningsplitsing in het landelijk gebied Bekijk dit agendapunt online

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 is onder voorwaarden splitsing van een woning/hoofdbouwmassa mogelijk, mits deze is aangeduid als ‘karakteristiek’ dan wel is  aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. De gemeenteraad heeft op 23 mei 2017 een motie aangenomen waarbij de voorwaarden voor woningsplitsing wat zijn verruimd. In de afgelopen periode zijn enkele verzoeken om woningsplitsing aan ons voorgelegd. Om een omgevingsvergunningen te kunnen verlenen wordt de gemeenteraad een zgn. algemene verklaring van geen bedenkingen gevraagd.

11 Voorstel tot instemming met de ontwerp-begroting 2019-2022 van de Regio Achterhoek Bekijk dit agendapunt online

Alvorens het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek de ontwerpbegroting voor het volgend jaar vaststelt dient deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden. De raden worden in de gelegenheid gesteld over het ontwerp een zienswijze in te dienen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de ontwerp-begroting.

12 Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde welstandsbeleid, de gewijzigde welstandskaarten en de nieuwe excessenregeling Bekijk dit agendapunt online

De evaluatie van het experiment met welstandsvrije gebieden laat zien dat in grote lijnen het beleid voortgezet kan worden. Er is geconstateerd dat enkele accenten moeten worden aangepast. Ook is gebleken dat er behoefte is aan nieuw beleid voor welstands-excessen in relatie tot leegstand / verpaupering. De raad wordt voorgesteld om het experiment met de welstandsvrije gebieden om te zetten naar vast welstandsbeleid en de aangepaste welstandskaarten en de nieuwe excessenregeling vast te stellen.

12a Motie D66 Achterhoekse en Europese vlag Bekijk dit agendapunt online

Hamerstukken

13 Voorstel tot verlenging van de opdracht voor de accountantscontrole. Bekijk dit agendapunt online

De raad wordt voorgesteld om de accountantsopdracht bij Baker Tilly Berk (BTB) tot controle van de jaarrekening met twee jaar te verlengen tot en met 2019, met een optie voor 2020.

14 Voorstel tot benoemen van een lid van de Werkgroep Rekenkamercommissie AOGW Bekijk dit agendapunt online

Voorgesteld wordt de heer Walter te benoemen tot lid van de Werkgroep Rekenkamercommissie AOGW.

15 Voorstel tot benoemen van een lid van de Internationale Adviescommissie Stadt Bocholt/gemeente Aalten. Bekijk dit agendapunt online

Voorgesteld wordt de heer P.S. Eijkelkamp, namens de fractie van de VVD, te benoemen tot lid van de Internationale Adviescommissie Stadt Bocholt/gemeente Aalten.

16 Voorstel tot benoemen van een lid en plv lid van de raadswerkgroep Laborijn Bekijk dit agendapunt online

Voorgesteld wordt een lid en een plv. lid van de raadswerkgroep Laborijn te benoemen.

17 Voorstel tot benoemen van een lid van de Werkgroep Financiën Bekijk dit agendapunt online

Voorgesteld wordt de heer G.I. Uland, namens de fractie van de Progressieve Partij, te benoemen tot lid van de Werkgroep Financiën.

18 Voorstel tot benoemen van nieuwe voorzitters van de Rondetafelgesprekken. Bekijk dit agendapunt online

In de raadsvergadering van 3 april zijn 6 raadsleden benoemd tot voorzitter van de rondetafelgesprekken. Twee voorzitters zijn inmiddels benoemd tot wethouder van de gemeente Aalten. Zij kunnen geen voorzitter meer zijn van de rondetafelgesprekken. Daarom dienen enkele nieuwe voorzitters van de rondetafelgesprekken te worden benoemd.

19 Voorstel tot aanwijzing, afvaardiging of voordracht van diverse collegeleden en raadsleden als (plaatsvervangend) lid van (algemeen) besturen van enkele verbonden partijen Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad heeft op 3 juli jl. de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Nu inmiddels ook de portefeuilleverdeling bekend is kunnen gemeentelijke bestuurders worden aangewezen om zitting te nemen in de besturen van gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. Voor bepaalde verbonden partijen moet de gemeenteraad een aanwijzingsbesluit nemen.

Overige stukken

20 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

21a Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 19 juni 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

21b Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 3 juli 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

22 Vaststellen korte aantekeningen van de rondetafelgesprekken d.d. 4 september 2018 Bekijk dit agendapunt online

23 Sluiting Bekijk dit agendapunt online