HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 29-01-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Anton Stapelkamp

Dinsdag 29 januari om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens de raadsvergadering gefilmd.

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

4 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Groot Deunkweg 5 te Aalten Bekijk dit agendapunt online

Het AZC Aalten is eind 2017 gesloten. Inmiddels is de gemeente eigenaar van het terrein. De Oranjevereniging krijgt hier een gebouw met een stuk grond in eigendom waarop zij haar jaarlijkse evenementen kan houden. Het is de bedoeling dat de rest van het terrein een agrarische functie krijgt met natuur. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen die periode zijn er vijf zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot kennisnemen rapport “Samenwerken aan arbeidsparticipatie” van de Rekenkamercommissie, aanbevelingen overnemen en college verzoeken actief aan de slag te gaan met aanbevelingen Bekijk dit agendapunt online

De Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk (AOGW) heeft een onderzoek gedaan naar arbeidsintegratie. De hoofddoelstelling van het onderzoek wat gericht op inzicht geven in de beleidskader, de beoogde maatschappelijke effecten en doelen, de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven en de bereikte resultaten op het gebied van arbeidsintegratie. Het onderzoek in alle drie gemeenten uitgevoerd. De Rekenkamercommissie heeft verschillende aanbevelingen gedaan en voorgesteld wordt deze aanbevelingen over te nemen en het college te verzoek hiermee aan de slag te gaan.

5a Voorstel tot benoemen van leden van de commissie, die de functionerings/klankbordgesprekken met de burgemeester houden Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad heeft - na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 - nog geen leden van de commissie, die de functionerings/klankbordgesprekken met de burgemeester houden, benoemd. Dit dient als nog plaats te vinden.

Overige stukken

6 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 18 december 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Vaststellen korte aantekeningen van de rondetafelgesprekken d.d. 15 januari 2019 Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online