HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 19-03-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Anton Stapelkamp

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

4 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.500.000 voor de verbouw van de gemeentewerf Bekijk dit agendapunt online

De gemeentewerf is toe aan een verbouwing. Het kantoorgebouw is verouderd en met de komst van de Laborijnploeg is met name de kantine en aanverwante faciliteiten veel te klein. Daarnaast wil het college het gebouw graag duurzaam maken. Het gebouw wordt volledig gasloos en rekenkundig gezien 100 % energieneutraal. In de voorjaarsnota van 2018 is deze verbouwing al aangekondigd en de dekking van een kapitaallast van een investering van € 1.500.000 vastgesteld. De raad wordt nu gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

5 Raadsmededelingen 16/2019 en 17/2019 Prognose huishoudens abf en regionale uitgangspunten Wonen en Vastgoed Bekijk dit agendapunt online

Vanuit de Achterhoek en de provincie Gelderland is het bureau ABF gevraagd om een betere prognose voor de huishoudensontwikkeling voor de Achterhoek te maken. In de raadsmededeling is de nieuwe prognose weergegeven. Deze nieuwe prognose is betrokken bij het opstellen van regionale uitgangspunten voor de Vastgoed en Woningmarkt tot 2030. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld door de Achterhoek Board van de Regio Achterhoek en worden verwerkt in o.a. een nieuwe regionale Woonagenda. Deze raadsmededelingen worden besproken.

6 Voorstel tot continuering van het eerste Preventie en Handhavingsplan Alcohol in 2019 en 2020 Bekijk dit agendapunt online

Het huidige Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (PenH-plan) is in 2014 vastgesteld. Dit plan bevat o.a. het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik, vooral onder jongeren. Iedere vier jaar moet een nieuw PenH plan worden opgesteld. In 2019 wordt door de GGD een onderzoek uitgevoerd onder scholieren. Het voorstel is om de resultaten van dit onderzoek af te wachten, daar het nieuwe beleid (2021-2024) op te baseren en het huidige PenH-plan in 2019 en 2020 te continueren.

7 Verzoek/motie gemeenteraad Oude IJsselstreek inzake voornemen instellen onderzoekscommissie Laborijn en raadsmededeling 31-2019 beantwoording vragen van de fracties van PP en D66 over Laborijn. Bekijk dit agendapunt online

De gemeenteraad van Aalten heeft van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek een motie ontvangen over het “voornemen instelling onderzoekscommissie Laborijn”. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek verzoekt de gemeenteraden van Doetinchem en Aalten om hierover een uitspraak te doen zodat gezamenlijk gekeken kan worden welke invulling het best gegeven kan worden aan een onafhankelijk onderzoek. Dit wordt besproken.

Hamerstukken

8 Voorstel tot het indienen van de gemaakte kosten in het kader van de Suppletieregeling (Explosievenregeling) Bekijk dit agendapunt online

Tijdens de asbestsanering van de Speelplaats De Bijvank in Dinxperlo zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven (CE). Deze kosten en de kosten van de gemaakte uren van de gemeente voor de CE werkzaamheden bedragen in totaal € 28.450,-- en kunnen worden ingediend bij het ministerie. De gemeente ontvangt dan een uitkering van 70 % van deze kosten.

Overige stukken

9 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

10 Vaststellen korte aantekeningen van de rondetafelgesprekken d.d. 5 maart 2019 Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online