HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 25-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Aalten.
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot instemming met de financiële gevolgen van het banenplan ISWI voor de meerjarenbegroting.

Ter uitvoering van de motie inzake banenplan ISWI van 10 november 2009 zijn 1 april jl. 10 ISWI medewerkers tijdelijk in dienst getreden van de gemeente Aalten. Het ISWI betaalt het eerste jaar de loonkosten en eventuele opleidingskosten. Na de proefperiode van een jaar komen de kosten voor rekening van de gemeente. Het gaat om circa € 30.00 per persoon per jaar, dus € 300.00 structureel per jaar. Deze bedragen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Hiervoor moet dus ruimte gevonden worden. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de financiële gevolgen van het banenplan ISWI voor de meerjarenbegroting.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2010.

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de lopende begroting 2010. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen. De raad wordt voorgesteld de Voorjaarsnota 2010 vast te stellen.

6 Voorstel tot vaststelling van de kaders en aanpak begroting 2011.

Aalten staat er financieel beduidend minder goed voor dan toen de begroting 2010-2013 werd vastgesteld. In deze kaderstelling zijn de kaders opgenomen voor de begroting 2011 en het traject om te komen tot een blijvend sluitende begroting. De raad wordt voorgesteld de aangeboden kaders en de leidraad voor de nog op te stellen begroting 2011 vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel tot instemmen met Normenkader 2010.00 en Accountants Controleprotocol 2010.

In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen. Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het voorgestelde normenkader 2010.00 en Accountants controleprotocol 2010.

8 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Marijkestraat 15.

Het ontwerpbestemmingsplan “Marijkestraat 15” voorziet in de herbestemming van het perceel Marijkestraat 15 in Dinxperlo. De bestemming ‘open bebouwing’ met de mogelijkheid tot een ambachtsbedrijf wordt omgezet in de bestemming wonen waarbij maximaal 4 woningen zijn toegestaan. Er is één zienswijze ingediend die na overleg is ingetrokken. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel tot het benoemen leden en plaatsvervangende leden van de rondetafelgesprekken namens de fractie van de VVD.

De fractie van de VVD heeft – door de benoeming van de heer Teeuwsen tot wethouder - een nieuwe opzet van de personele invulling van de rondetafelgesprekken gemaakt. Voorgesteld wordt de leden en plv leden namens de VVD fractie te benoemen.

Bijgevoegde documenten

9a Voorstel tot benoemen leden en plaatsvervangende leden van de rondetafelgesprekken Samenleving namens de fractie van Gemeentebelangen.

Bijgevoegde documenten

9b Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend lid Algemeen bestuur van het Recreatieschap Achterhoek Liemers.

Bijgevoegde documenten

9c Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend lid Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland 2005

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Besluitnemende raad

11 Opening

12 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht.

13 Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 20 april 2010 en 27 april 2010

14 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 25 mei 2010.

15 Sluiting