HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 15-06-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2009.

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De jaarrekening heeft een positief saldo van 23,3 miljoen Euro. Het saldo van deze jaarrekening is rooskleurig, maar dit komt enkel en alleen door de verkoop van de aandelen NUON. De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2009 vast te stellen.

5 Initiatief voorstel fracties van de PP, CU en de PvdA om incidentele steun aan legale asielzoekende zonder recht op opvang.

Op dit moment worden enkele alleenstaanden en families in de gemeente Aalten opgevangen door particulieren en voorzien van middelen van bestaan door particuliere giften en charitatieve instellingen. Omdat deze groep mensen wel legaal in Nederland is, maar geen recht op opvang heeft en ondanks de maatregelen van de staatssecretaris niet opgevangen kan worden door het COA zou de gemeente zich bewust moeten zijn van haar zorgplicht voor deze groep mensen. Door de fracties van de Progressieve Partij, de ChristenUnie en de PvdA wordt voorgesteld om de Stichting Noodopvang te verzoeken de opvang van dakloze en/of uitgeprocedeerde asielzoekers ter hand te nemen en hiervoor een bedrag ter beschikking te stellen.

6 Voorstel tot beschikbaar stellen krediet aan Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland van € 40.000 voor aanpassen St. Jozefschool te Aalten.

Het bestuur van Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (St. Jozefschool Aalten) heeft een bouwplan ingediend voor een uitbreiding van de St. Jozefschool te Aalten met 70m2. Van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van € 40.000. Voorgesteld wordt dit krediet beschikbaar te stellen.

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel tot hanteren van de voorliggende zienswijze op de concept-programmabegroting 2011 van de GGD-Gelre IJssel.

Met de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor de GGD. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen stelt het college voor dat de gemeentelijke bijdrage aan de GGD met hetzelfde percentage wordt gekort als de korting die de gemeente krijgt opgelegd door het rijk

Bijgevoegde documenten

8 Voorstel tot indiening van een zienswijze met betrekking tot de Programmaverantwoording 2009 en Programma- en Financiële begroting 2011-2015 bij het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de Programmaverantwoording 2009 van de Regio Achterhoek en – om verschillende financiële redenen - niet in te stemmen met de Programma- en Financiële begroting 2011-2015 van de Regio Achterhoek. De Regio Achterhoek wordt verzocht een nieuwe Programma- en Financiële begroting 2011-2015 voor te leggen waarbij evenredige doorberekening van de bezuinigingsopgave van de deelnemende gemeenten naar de Regio Achterhoek als leidraad geldt.

9 Voorstel inzake jaarstukken 2009 en concept-begroting 2011 van de Stadsbank Oost-Nederland.

Voorgesteld word tin te stemmen met de jaarstukken 2009 en de concept-begroting 2011.

Bijgevoegde documenten

10 Voorstel tot innemen standpunt betreffende jaarstukken 2009 en concept-begroting 2011 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarstukken 2009 en de concept-begroting 2011.

Bijgevoegde documenten

11 Voorstel kennis te nemen van de jaarstukken 2009 en onder voorwaarden in te stemmen met de concept-begroting 2011 van VNOG.

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken 2009 en in te stemmen met de concept-begroting 2011 onder de voorwaarde dat er geen verhoging van de bijdrage per inwoner voor het jaar 2011 zal komen en dat er in het najaar van 2010 verdere bezuinigingsvoorstellen zullen volgen, minimaal met het hetzelfde percentage (10%) als de korting die de gemeente krijgt opgelegd door het rijk.

Bijgevoegde documenten

12 Voorstel tot het voordragen van kandidaten voor de gremia van de Euregio.

De Regio Achterhoek heeft gevraagd om kandidaten voor te dragen voor de Euregioraad en de Mozercommissie. De raad wordt voorgesteld om 4 kandidaten voor te dragen bestaande uit 2 raadsleden van de coalitie en 2 raadsleden van de oppositie.

Bijgevoegde documenten

13 Voorstel tot vaststellen van de grondexploitatie “’t Lintelo, uitbreiding Kern”.

De uitbreiding Lintelo Kern met 23 woningen is zover dat deze in exploitatie kan worden genomen. Hiervoor is een grondexploitatieberekening opgezet. Voorgesteld wordt deze exploitatie vast te stellen.

14 Voorstel tot vaststellen van de verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010.

Met ingang van 1 juli 2009 is de Wet Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden. Deze wet beoogt standaardisatie van het gebruik en vastlegging van adressen binnen de overheid. Om te voldoen aan de voorwaarden voor de realisatie van de BAG een nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) nodig. Voorgesteld wordt deze verordening vast te stellen.

15 Voorstel tot het kennis nemen van het Gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2009.

Op grond van artikel 67 van de Wet kinderopvang is het college verplicht jaarlijks verslag te doen van de wijze waarop zij haar toezicht- en handhavingstaken op grond van de Wet kinderopvang in het afgelopen kalenderjaar heeft uitgevoerd. Voorgesteld wordt kennis te nemen van het Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2009.

Bijgevoegde documenten

16 Voorstel tot het vaststellen van de dertiende serie wijzigingen van de bouwverordening van de gemeente Aalten.

Recent is de dertiende serie wijzigingen voor de Bouwverordening ontvangen. De dertiende serie wijzingen is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

17 Voorstel tot bekrachtiging van de noodverordening 1 mei-viering Slingeplas.

De burgemeester heeft een noodverordening vastgesteld. Op basis van deze noodverordening was het op 1 mei 2010 tussen 10.00 uur en 20.00 uur verboden op de Slingeplas alcoholhoudende drank bij zich te hebben. De raad moet de noodverordening bekrachtigen.

Bijgevoegde documenten

18 Voorstel tot benoeming leden Algemeen Bestuur ISWI.

Voor het Algemeen Bestuur van het ISWI moeten leden en plaatsvervangende leden worden benoemd. De raad wordt voorgesteld de voorgedragen kandidaten te benoemen.

Bijgevoegde documenten

19 Sluiting.

 

Aansluitend aan de meningsvormende raad wordt een besluitnemende vergadering gehouden. In deze vergadering neemt de raad besluiten over onderwerpen van de meningvormende vergadering, mits het onderwerp al besluitrijp wordt gevonden.

Besluitnemende raad

20 Opening.

21 Vaststellen van de agenda.

22 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken.

23 Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 25 mei 2010.

Bijgevoegde documenten

24 Vaststellen verslagen Rondetafelgesprekken d.d. 11 mei en 1 juni 2010.

25 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 15 juni 2010.

a. Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2009.
b. Initiatiefvoorstel van de fracties van de Progressieve Partij, de ChristenUnie en de Partij

   van de  Arbeid om incidentele steun aan legale asielzoekenden zonder recht op opvang.
c. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet aan Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland

  van    € 40.000 voor aanpassen St. Jozefschool te Aalten.
d. Voorstel tot hanteren van de voorliggende zienswijze op de concept-programmabegroting

   2011 van de GGD-Gelre IJssel.
e. Voorstel tot indiening van een zienswijze met betrekking tot de Programmaverantwoording

   2009 en Programma- en Financiële begroting 2011-2015 bij het algemeen bestuur van de

   Regio Achterhoek.
f. Voorstel inzake jaarstukken 2009 en concept-begroting 2011 van de Stadsbank Oost-Nederland.
g. Voorstel tot innemen standpunt betreffende de jaarstukken 2009 en de concept-begroting 2011

    van het Recreatieschap Achterhoek Liemers.
h. Voorstel kennis te nemen van de jaarstukken 2009 en onder voorwaarden in te stemmen met de

   concept-begroting 2011 van VNOG.
i. Voorstel tot het voordragen van kandidaten voor de gremia van de Euregio.
j. Voorstel tot vaststellen van de grondexploitatie “’t Lintelo, uitbreiding Kern”.
k. Voorstel tot vaststellen verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010..
l. Voorstel tot het kennis nemen van het Gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2009.
m. Voorstel tot het vaststellen van de dertiende serie wijzigingen van de bouwverordening van
    de gemeente Aalten.
n. Voorstel tot bekrachtiging van de noodverordening 1 mei-viering Slingeplas.
o. Voorstel tot benoeming leden Algemeen Bestuur ISWI.

26 Sluiting.

 

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune

 

Meer informatie over de vergaderingen.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 14 juni 2010 ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. Over het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.