HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 07-09-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot vaststelling van het Zomerbericht 2010.

In onze organisatie wordt gewerkt met een vastgesteld systeem van planning & control. Daarbij hoort tweemaal een volledige tussentijdse rapportage naar het bestuur (Voorjaars- en Najaarsnota) en één beknopt Zomerbericht. Het Zomerbericht 2010 geeft beknopt de stand van zaken weer van de voorgenomen doelen uit de begroting 2010.

5 Voorstel tot aanwijzen van een rotonde op de locatie N318/Roelvinkstraat.

De gemeenteraad heeft middels een motie het college in oktober 2009 verzocht om de mogelijkheden van het realiseren van een rotonde voor de locatie N318/Stationsweg te onderzoeken. Er is een onderzoek gedaan naar de locatiekeuzes N318/Roelvinksstraat en N318/Stationsweg. De conclusie van het onderzoek is dat de locatie N318/Roelvinkstraat de voorkeur geniet. Het college stelt daarom voor om de realisatie van de rotonde de lokatiekeuze N318/Roelvinkstaat aan te houden. Daarbij wordt de Stationsweg alleen toegankelijk voor het (brom) fietsverkeer.

6 Voorstel tot vaststellen van het Visiedocument Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2010-2020.

Het huidige verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente is in twee beleidsnota’s vastgelegd namelijk de Kernbeleidsnota Verkeer en Vervoer Aalten van 2001 en het Verkeersplan Dinxperlo van 2000. Om tot één integraal verkeers- en vervoersbeleid te komen, waarmee de gemeente de koers op het gebied van verkeer en vervoer neerzet voor de korte en de middellange termijn, wordt voorgesteld om het Visiedocument gemeentelijk Verkeer en vervoersplan 2010-2020 vast te stellen.

7 Voorstel tot vaststelling van de Welstandsnota 2010.

In de gemeente Aalten moet het welstandsbeleid worden geactualiseerd en geharmoniseerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad in maart 2008 kaders voor het nieuwe welstandsbeleid vastgesteld. Deze kaders zijn door het college van burgemeester en wethouders uitgewerkt in deze Welstandsnota 2010. Voorgesteld wordt de Welstandsnota 2010 vast te stellen.

8 Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het AZC Aalten.

Het Asielzoekerscentrum Aalten kan op basis van het huidige bestemmingsplan behoorlijk uitbreiden. Het college vindt dat ongewenst en vraag daarom de raad een voorbereidingsbesluit te nemen waarin wordt aangegeven dat een herziening van het huidige bestemmingsplan wordt voorbereid. Met een dergelijk besluit wordt het bestaande gebruik bevroren.

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bredevoortsestraatweg 58.

Het perceel Bredevoortsestraatweg 58 in Aalten wordt herontwikkeld. Het (deels nog) bestaande bedrijfspand wordt gesloopt. Na sloop ontstaat ruimte voor woningbouw. Er worden - naast de bestaande te handhaven woning - 7 nieuwe woningen gerealiseerd. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Bredevoortsestraatweg 58 ongewijzigd vast te stellen.

10 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied Aalten, 't Villeken 5".

Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een nieuwe stal bouwen bij het agrarisch bedrijf op 't Villeken 5. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dat bestemmingsplan heeft zes weken ter visie gelegen. Stichting Natuur en Milieu Aalten heeft een zienswijze hierover ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan "Buitengebied Aalten, 't Villeken 5"  vast te stellen.

11 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied Aalten, Barloseweg 30".

Op het perceel Barloseweg 30 te Aalten is een dubbele woning gepland op de plek van bedrijfsbebouwing. Dat past niet in het bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan dat hiervoor is opgesteld, heeft zes weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan "Buitengebied Aalten, Barloseweg 30" vast te stellen.

12 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied Aalten, Groot Deunkweg 6".

De Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State heeft in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007 op 16 juni 2010 bepaald dat de gemeenteraad een nieuw besluit moet nemen t.a.v. het perceel Groot Deunkweg 6. Voorgesteld wordt om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor dit perceel zodat hierop een woonbestemming komt te liggen

13 Voorstel tot vaststelling van de startnota Cultureel Erfgoed gemeente Aalten.

Tot op heden is geen samenhangend gemeentelijk beleid geformuleerd op het gebied van archeologie, historische geografie en bouw-/ kunsthistorie. Vanwege landelijk en provinciaal beleid wordt nu gewerkt aan het opstellen van een beleidnota waarin verschillende onderdelen van het cultureel erfgoed worden samengebracht. Voor het opstellen van deze beleidsnota is eerst een startnota opgesteld waarin wordt aangegeven welke onderwerpen in de beleidsnota worden uitgewerkt.

14 Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag Bouw- en Woningtoezicht 2009 en Jaarverslag 2009 Welstandscommissie.

Er is een verslag gemaakt van de werkzaamheden van het taakveld Bouwen over het jaar 2009. Daarnaast heeft het Gelders Genootschap het “Jaarverslag 2009 Welstandscommissie gemeente Aalten” opgesteld. Hierin wordt door het Gelders Genootschap verslag over het jaar 2009 gedaan.

Bijgevoegde documenten

15 Voorstel tot wijziging van artikel 2.1.5. van de Bouwverordening gemeente Aalten 2005.

Bij een aanvraag voor een bouwvergunning en bestemmingsplanprocedure wordt een bodemonderzoek verlangt. Inmiddels beschikt de gemeente over veel bodeminformatie dat voor elke bouwaanvraag of bestemmingsplanprocedure geen bodemonderzoek meer nodig is. Bij een onverdachte locatie kan de gemeente vrijstelling verlenen van de verplichting tot het uitvoeren van een bodemonderzoek. Dit moet wel in de Bouwverordening wordt geregeld. Vandaar dat voorgesteld wordt om artikel 2.1.5. van de Bouwverordening gemeente Aalten 2005 te wijzigen.

16 Voorstel tot vaststelling van de subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2010.

De Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2009 bleek een groot succes. Ook dit jaar hebben de Achterhoekse gemeenten € 50.000 gekregen van de Provincie om als subsidie voor energiebesparende maatregelen uit te geven. In verband hiermee wordt voorgesteld de subsidieverordening 2010 vast te stellen. De verordening is bedoeld voor particuliere woningbezitters. Minimaal 100 woningeigenaren kunnen maximaal
€ 500,-- subsidie krijgen als ze één van de maatregelen uitvoeren die in de verordening omschreven staan.

17 Voorstel tot vaststellen van de gewijzigde Legesverordening 2010 met de daarbij behorenden tarieventabel.

In verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober a.s. dient de Legesverordening 2010 met bijbehorende tarieventabel te worden gewijzigd. Zonder de aanpassing is namelijk de heffing van leges met betrekking tot de omgevingsvergunning niet mogelijk. De aanpassing is ook gebruikt om de tarieven voor RO-procedures aan te passen.

18 Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo.

Ingevolge de statuten van de stichting moet de gemeenteraad de jaarrekening en begroting van de stichting goedkeuren. De jaarcijfers laten een beeld zien dat in hoofdlijnen overeenkomst met de gemeentelijke beleidsuitgangspunten. De jaarrekening sluit met een totale financiële bijdrage van de gemeente van
€ 267.484,00. Het college stelt voor de jaarrekening 2009, te keuren.

19 Voorstel tot wijziging van artikel 2.1.5.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2008.

De huidige Algemene Plaatselijke Verordening voorziet niet in een regeling waarbij de burgemeester bevoegd is om te beslissen op aanvragen om een ontheffing van het verbod ten behoeve van het gebruik van de weg als terras. Met dit voorstel wordt deze onvolkomenheid hersteld.

Bijgevoegde documenten

20 Voorstel tot vaststelling van de fractievergoedingen 2009.

Politieke partijen verantwoorden jaarlijks hun verkregen fractievergoedingen. De controller brengt hiervan verslag uit aan de raad. Voorgesteld wordt de fractievergoedingen voor het jaar 2009 definitief vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

21 Voorstel tot het wijzigen van de vertegenwoordiger van de gemeente Aalten in het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost-Nederland.

De raad wordt voorgesteld de aanwijzingen van de wethouders Teeuwsen en Kok als lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland in te trekken en in plaats daarvan wethouder Rijks aan te wijzen als lid van dat algemeen bestuur en wethouder Teeuwsen als zijn plaatsvervanger.

Bijgevoegde documenten

22 Motie van de fractie van de Progressieve Partij over dorps- en buurthuizen.

Er is momenteel bij de raad onvoldoende inzicht in de vragen en behoefte aan accommodaties die bijdragen aan de participatie van de bevolking. Buurt- en dorpshuizen kunnen hierin een nuttige functie vervullen. De fractie draagt het college op om te komen tot een samenhangende visie en beleid tav buurt- en dorpshuizen.

23 Sluiting.

Besluitnemende raad

25 Opening.

26 Vaststellen van de agenda.

27 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken.

28 Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 6 juli en vervolg op 8 juli 2010.

Bijgevoegde documenten

29 Vaststellen verslagen Rondetafelgesprekken d.d. 24 augustus 2010.

30 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 7 september 2010.

a. Voorstel tot vaststelling van het Zomerbericht 2010.
b. Voorstel tot het aanwijzen van een rotonde op de locatie N318/Roelvinkstraat.
c. Voorstel tot vaststellen van het Visiedocument Gemeentelijk Verkeer en
Vervoersplan 2010-2020.
d. Voorstel tot vaststelling van de Welstandsnota 2010.
e. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het AZC Aalten.
f. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bredevoortsestraatweg 58.
g. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Aalten, ’t Villeken 5”.
h. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Aalten, Barloseweg 30”.
i. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Aalten, Groot Deunkweg 6”.
j. Voorstel tot vaststelling van de startnota Cultureel Erfgoed gemeente Aalten.
k. Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag Bouw- en Woningtoezicht 2009 en Jaarverslag 2009 Welstandscommissie.
l. Voorstel tot wijziging van artikel 2.1.5 van de Bouwverordening gemeente Aalten 2005.
m. Voorstel tot vaststellen van de gewijzigde Legesverordening 2010 met de daarbij behorende tarieventabel..
n. Voorstel tot vaststelling van de subsidieverordening De Achterhoek bespaart 2010.
o. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo.
p. Voorstel tot wijziging van artikel 2.1.5.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2008.
q. Voorstel tot vaststelling van de fractievergoedingen 2009
r. Voorstel tot het wijzigen van de vertegenwoordiger van de gemeente Aalten in het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland.

s. Motie van de fractie van PP over buurt- en dorpshuizen.

31 Sluiting.

 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 6 september 2010 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Over het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.