HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 14-12-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Dinxperlo Kalverweidendijk 11 te Dinxperlo

De heer Smits is eigenaar van een varkenshouderij met schapen en akkerbouw aan de Kalverweidendijk 11 te Dinxperlo. De heer Smits wil toewerken naar een gesloten varkenshouderij en wil daarom zijn bedrijf uitbreiden. Om de uitbreiding mogelijk te maken, moet de raad een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het perceel. Tegen het plan zijn verschillende zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan.

5 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2010.

Deze tussentijdse rapportage rapporteert over de voortgang van de lopende begroting 2010 en de doelstellingen daaruit. In de Najaarsnota zitten behoorlijk wat incidentele lasten en baten. Enkele baten zijn uitbetaling reserve Langenberg, afrekening algemene uitkering 2008 en 2009. Maar er zijn ook nadelen zoals de storm- en vorstschade, versnelde afschrijvingen investeringen maatschappelijk nut en rijksbijdragen Wet werk en bijstand. Voorgesteld wordt de Najaarsnota 2010 vast te stellen.

6 Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2011.

Om de gemeentelijke belastingheffing 2011 op een correcte wijze te kunnen uitvoeren moeten de belastingverordeningen worden aangepast. De aanpassingen betreffen met name tariefswijzigingen, wijzigingen als gevolg van gewijzigde wetgeving en van nieuwe jurisprudentie. Voorgesteld wordt de verordeningen vast te stellen

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening 2011.

Uit de aanvragen voor koopzondagen 2011 blijkt dat de behoefte onder de winkeliers is toegenomen. Het voorstel is om de verordening zodanig te herzien dat voor de hele gemeente het wettelijk maximum van 12 koopzondagen van toepassing is.

8 Voorstel in te stemmen met beleidskader 2011-2014 en begroting 2011 brandweercluster BWAO.

De colleges en raden van de gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oost-Gelre hebben ingestemd met de aangepaste gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Onderdeel daarvan is de instelling van de brandweercluster BWAO die formeel start op 1 januari 2011. Voor de komende vier jaar dient het Beleidskader van de BWAO te worden vastgesteld door de VNOG, met daarin een beschrijving van de organisatie, haar doelen en de beleidsinitiatieven voor de komende jaren. Voorts dient voor BWAO de begroting 2011 door het AB van de VNOG te worden vastgesteld. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het beleidskader en de begroting 2011.

9 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Oranjelaan 7 te Aalten.

In het herontwikkelingsplan voor de voormalige school aan de Oranjelaan is nog ruimte voor één vrijstaande woning. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan aan te passen om deze woning mogelijk te maken. Tegen dit plan is één zienswijze ingediend. De zienswijze geeft aanleiding tot het wijzigen van het beeldkwaliteitsplan. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Nadere informatie van het bestemmingsplan treft u hier aan.

10 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Landstraat 21-23 Bredevoort

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een woongebouw van één bouwlaag met kap. Tegen dit plan zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan.

Bijgevoegde documenten

11 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Dinxperlo, Honkerbosweg 2 en Lage Heurnseweg 26a.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van twee burgerwoningen aan de Honkerbosweg 2 en één bedrijfswoning aan de Lage Heurnseweg 26a mogelijk. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan.

Bijgevoegde documenten

12 Voorstel tot vaststelling van de verordening op de Commissie Cultureel Erfgoed gemeente Aalten 2010

Op grond van de Wabo is besloten om de werkwijze van de monumentencommissie aan te passen. Gemeenten moeten sneller besluiten over o.m. aanvragen voor een monumentenvergunning. De betekent dat er een splitsing gemaakt wordt tussen de taken van de meer beleidsmatige commissie (voorheen monumentencommissie) en een orgaan dat de reguliere aanvragen voor monumentenvergunningen binnen de gestelde termijn toetst. De indeling en werkwijze van de nieuwe Commissie Cultureel Erfgoed is verwerkt in de Verordening op de Commissie Cultureel Erfgoed gemeente Aalten 2010. Voorgesteld wordt de verordening vast te stellen.

13 Voorstel tot vaststelling van de gedragscode politieke ambtsdragers.

Deze notitie heeft tot doel de gedragscode voor bestuurders te actualiseren en declaratierichtlijnen vast te stellen voor raads- rtg en collegeleden. De raad wordt voorgesteld om de gedragscode vast te stellen.

14 Voorstel in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISWI.

In verband met een aantal wijzigingen dient de gemeenschappelijke regeling ISWI te worden aangepast. Dit heeft met name te maken met een uitbreiding van taken en bevoegdheden van het ISWI als gevolg van de invoering van de Wet participatiebudget, de Wet investeren in jongeren en wijziging in samenstelling van het DB en AB ISWI. Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorliggende gewijzigde gemeenschappelijke regeling ISWI.