HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 25-01-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot algehele privatisering AZSV.

Uit onderzoek is gebleken dat bij AZSV het beschikbare aantal trainings- en wedstrijdvelden niet voldoet aan de normen zoals die door de KNVB en NOC-NSF worden bepaald. Om de capaciteitsproblemen op te kunnen lossen heeft AZSV aangegeven dat zij wenst over te gaan tot algehele privatisering. Het college stelt voor om over te gaan tot algehele privatisering en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 725.000 inclusief BTW.

5 Voorstel tot instemmen met de Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020.

De aanstaande krimp, vergrijzing en de economische crises noodzaken de gemeenten tot het bundelen van krachten en het nemen van verantwoordelijkheid voor de toekomst van de woningmarkt in de regio Achterhoek. Daarom is een regionale woonvisie opgesteld. De visie biedt een nieuw kader voor de uitwerking van het woonbeleid op gemeentelijk niveau over een verschillende thema’s zoals o.a. de kwantitatieve omvang van de woningvooraad, wonen en zorg en energie en klimaat. Per jaar wordt bezien of de gemaakte afspraken en de verdeling van de woningaantallen (kwantitatief en kwalitatief) tussen de gemeenten moet worden bijgesteld. Voorgesteld wordt in te stemmen met de Regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020 “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

6 Voorstel tot vaststelling van mogelijke woningbouwlocaties tot 2020.

In de Woonvisie 2010 tot 2020 is al aangegeven dat er te veel plannen/locaties voor uitbreiding met woningbouw zijn. Met name voor de kernen Aalten en Bredevoort zijn te veel woningen gepland. Het aantal locaties/plannen moet fors worden teruggebracht. Voorgesteld wordt om specifiek de locaties te benoemen, waarop eventueel nog woningen toegevoegd mogen worden en om diverse al benoemde potentiële woningbouwlocaties formeel te laten vervallen.

7 Voorstel tot scenariokeuze toekomstige huisvesting maatschappelijk zwempakket gemeente Aalten.

Het college heeft op vezoek van de raad een verdiepende marktconsultatie uitgevoerd. Op basis hiervan wordt voorgesteld om een voorkeur uit te spreken voor het scenario waarbij het eigendom van ’t Walfort aan een marktpartij wordt overgedragen, waarna het maatschappelijk zwempakket bij deze marktpartij wordt ingekocht. De marktpartij wordt de mogelijkheid gegeven om over te gaan tot sluiting van het bestaande recreatiebassin en toevoeging van een commerciële functie.

8 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan voor Aaltenseweg 92a, 92b, 92c en Bargerdijk 1 te Dinxperlo.

Op drie percelen nabij de kruising van de Aaltenseweg en de Bargerdijk te Dinxperlo zijn of worden diverse stallen gesloopt. Als compensatie hiervoor mogen de eigenaren van de percelen vier woningen bouwen. Er is één zienswijze ingediend over het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan.

9 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Brede school de Bosmark, Dinxperlo.

Het bestemmingsplan “Brede School de Bosmark, Dinxperlo”, voorziet in de bouw van een brede school op het huidige schoolterrein van ’t Welink aan de Europastraat in Dinxperlo. Tegen het plan zijn twee zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan

10 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Haart 2010.

Dit plan voorziet naast een actuele bestemmingsregeling voor de bestaande kern ook in een uitbreiding van de kern Haart. Het plan voor deze uitbreiding, genaamd 't Haartse Bos, is tot stand gekomen via een interactief proces met een klankbordgroep.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Als gevolg van deze zienswijzen, de inwerkingtreding van de wabo en enkele ambtelijke wijziging wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Nadere informatie over het bestemmingsplan treft u hier aan.

11 Voorstel tot handhaving van het huidige vergadersysteem en instemmen met voorgestelde aanpassingen.

In april 2009 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw vergadersysteem in te voeren. Gekozen is voor het zgn. Voorster-model. In dit model wordt gewerkt met rondetafelgesprekken, een meningsvormende en een besluitnemende raadsvergadering. In maart 2010 is afgesproken dat eind 2010 een definitieve evaluatie wordt gehouden. Op basis van deze evaluatie is een notitie opgesteld. Voorgesteld wordt het huidige vergadersysteem te handhaven en in te stemmen met enkele verbeterpunten van het vergadersysteem

12 Raadsmededeling 187/2010 over camperplaatsen.

Het college heeft besloten van 10 gratis camperplaatsen terug te gaan naar twee (één in de kern Dinxperlo, bij de Eurohal en één in de kern Aalten, bij de Ahof) met elk 4 plaatsen, met een voorzieningenzuil tegen een vast tarief. Het Recreatieschap Achterhoek Liemers voorziet in een camperplek bij de Slingeplas. De raad gaat dit bespreken.

13 Voorstel tot instemming met het Risicoprofiel Oost-Achterhoek.

Het Cluster Brandweer Achterhoek Oost heeft een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel geeft aan de hand van een risico-inventarisatie een beeld van de aard, omvang en de effecten van de risico’s in de regio. Voorgesteld wordt in te stemmen met het risicoprofiel van de Oost-Achterhoek.

14 Voorstel om een bedrag van � 20.000,-- beschikbaar te stellen voor het laten opstellen van geharmoniseerd en actueel groenbeleid.

In 2008 is een nieuwe weg ingeslagen met de verkoop van snippergroen. De verkoop van snippergroen komt voort uit de gedachte van doelmatige inrichting en beheer van het openbaar groen. Diverse beleidsnota's zijn hier nog niet op aangepast. De doelstelling is om voor de toekomst een duurzame en effectieve beleidsnota (Groenplan) te hebben. Voor het laten opstellen van een dergelijk beleidsnota wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen.

15 Voorstel de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport Prijzen voor dienstverlening van de rekenkamercommissie over te nemen en het college verzoeken de gedane aanbevelingen uit te werken.

De Rekenkamercommissie heeft ook een onderzoek gedaan naar de prijzen voor gemeentelijke dienstverlening in o.a. de gemeente Aalten. Het gaat om 6 heffingen namelijk de marktgelden, de rioolheffing, de bouwleges, de afgifte rijbewijs, een uittreksel uit het Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Rekenkamercommissie stelt voor om de transparantie in de opbouw van de tarieven te verbeteren en de uitgangspunten inzake de opbouw van de kosten nader te bepalen. Voorgesteld wordt de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college verzoeken de gedane aanbevelingen uit te werken.

16 orstel tot instemming met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport Kwaliteit raadsvoorstellen gemeente Aalten van de rekenkamercommissie en het wijzigen van het format raadsvoorstellen

De Rekenkamercommissie gemeente Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen. De conclusies van het onderzoek van de rekenkamercommissie zijn gematigd positief. Teneinde aan de door de rekenkamercommissie geconstateerde zwakke punten het hoofd te bieden wordt voorgesteld in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen en het format van de raadsvoorstellen aan te passen.

17 Voorstel tot mandateren onderdelen werkgeverschap griffie aan het seniorenconvent.

Met ingang van het dualisme in 2002 heeft de raad er een nieuwe taak bij gekregen, namelijk het werkgeverschap van de griffier en van de personen die op de griffie werkzaam zijn. De uitvoering van dit werkgeverschap is binnen de gemeente Aalten onvoldoende geregeld. Met dit voorstel wordt dit opgelost. Voorgesteld wordt het werkgeverschap van de griffie te mandateren aan de fractievoorzitters vertegenwoordigd in het seniorenconvent.

18 Sluiting.

Besluitnemende raad

19 Opening.

20 Vaststelling van de agenda.

21 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht.

22 Vaststellen notulen raadsvergadering van 14 december 2010.

Bijgevoegde documenten

23 Vaststellen verslagen Rondetafelgesprekken d.d.11 januari 2011.

24 Voorstellen uit de meningsvormende raadsvergadering van 25 januari 2011.

a. Voorstel tot algehele privatisering AZSV.
b. Voorstel tot instemmen met de Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020.
c. Voorstel tot vaststelling van mogelijke woningbouwlocaties tot 2020.
d. Voorstel tot scenariokeuze toekomstige huisvesting maatschappelijk zwempakket gemeente Aalten.
e. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan voor Aaltenseweg 92a, 92b, 92c en Bargerdijk 1 te Dinxperlo.
f. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Brede school de Bosmark, Dinxperlo.
g. Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Haart 2010.
h. Voorstel tot handhaving van het huidige vergadersysteem en instemmen met voorgestelde aanpassingen.
i. Voorstel tot instemming met het Risicoprofiel Oost-Achterhoek.
j. Voorstel om een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar te stellen voor het laten opstellen van geharmoniseerd en actueel

  groenbeleid.
k. Voorstel de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport Prijzen voor
dienstverlening van de rekenkamercommissie over te nemen en het college verzoeken de gedane aanbevelingen uit te werken.
l. Voorstel tot instemming met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeks-
rapport Kwaliteit raadsvoorstellen gemeente Aalten van de rekenkamercommissie
en het wijzigen van het format raadsvoorstellen.
m. Voorstel tot mandateren onderdelen werkgeverschap griffie aan het seniorenconvent.

25 Sluiting.

 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 24 januari ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Over het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.

Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze raadsvergadering. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.