HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 15-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot beschikbaar stellen budget ten behoeve van projectorganisatie Mid-office

De projectorganisatie Mid-office is een hulpmiddel om te voldoen aan landelijke wetgeving. Deze is erop gericht om te komen tot een efficiënte informatiestroom binnen de gemeentelijke dienstverlening. Te denken valt hierbij een de eenmalige inwinning van adres- en gebouwgegevens en het meervoudig gebruik binnen de gemeentelijke processen, het stroomlijnen van de documenten en het zaakgericht afhandelen van vragen. Om te komen tot een efficiënte informatiestroom is een budget nodig van € 150.000. De raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen voor de projectorganisatie Mid-office.

5 Voorstel tot vaststelling “Verordening op de vertrouwenscommissie inzake herbenoeming

De ambtstermijn van burgemeester G. Berghoef loop af op 1 oktober 2011. De heer Berghoef heeft te kennen gegeven in aanmerking te willen komen voor herbenoeming in onze gemeente. De Commissaris van de Koningin heeft bij brief van 14 februari 2011 verzocht over te gaan tot instelling van een vertrouwenscommissie, die de aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorbereidt inzake de herbenoeming van de burgemeester. Voorgesteld wordt de Verordening op de vertrouwenscommissie inzake herbenoeming burgemeester Aalten 2011 vast te stellen.

6 Voorstel tot benoeming leden en adviseurs vertrouwenscommissie.

Voorgesteld wordt de fractievoorzitters te benoemen tot leden van de vertrouwenscommissie en de wethouders te benoemen tot adviseurs van deze commissie.

7 Voorstel tot wijziging van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeenschappelijke rekenkamercommissie van de gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Voorgesteld wordt het budget voor de rekenkamercommissie te verlagen tot € 0,90 per inwoner per jaar ( was € 1,-- per inwoner per jaar), zulks met terugwerkende kracht vanaf januari 2011, en daartoe de samenwerkingsovereenkomst te wijzigen.

8 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Kappersweg 1-3.

Dit plan maakt op genoemde locatie de bouw van één nieuwe burgerwoning mogelijk als compensatie voor een aantal te slopen voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Over dit plan zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatie uitbreiding kern De Haart (Haartse Bos).

Het op 25 januari jl. door de raad vastgestelde bestemmingsplan Kern De Haart is de basis voor de uitbreiding van de kern De Haart. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid 15 woningen te bouwen. Voor dit plan is een grondexploitatie gemaakt. Het positief exploitatieresultaat wordt geraamd op plm. € 131.500. Voorgesteld wordt deze grondexploitatie vast te stellen.

10 Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Oranjelaan 7

Op 14 december 2010 heeft de raad het bestemmingsplan Oranjelaan 7 vastgesteld. Na de herontwikkeling van de voormalige school Schaersvoorde aan de Oranjelaan is er nog ruimte voor 1 vrijstaande woning. Voor het gebied is een grondexploitatie gemaakt. Het positief exploitatieresultaat wordt geraamd op € 104.393. Voorgesteld wordt de grondexploitatie Oranjelaan 7 vast te stellen.

11 Sluiting.

Besluitnemende raad

12 Opening.

13 Vaststelling van de agenda.

14 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht.

15 Vaststellen notulen raadsvergadering van 15 februari 2011.

Bijgevoegde documenten

16 Vaststellen verslagen Rondetafelgesprekken d.d.1 maart 2011.

17 Voorstellen uit de meningsvormende raadsvergadering van 15 maart 2011.

a. Voorstel tot beschikbaar stellen budget ten behoeve van projectorganisatie Mid-office.
b. Voorstel tot vaststelling “Verordening op de vertrouwenscommissie inzake herbenoeming burgemeester Aalten 2011”.
c. Voorstel tot benoeming leden en adviseurs vertrouwenscommissie.
d. Voorstel tot wijziging van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeenschappelijke rekenkamercommissie van de gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.
e. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Kappersweg 1-3.
f. Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatie uitbreiding kern De Haart (Haartse Bos).
g. Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Oranjelaan 7.

18 Sluiting.