HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 14-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:00
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen 2011.

De reserves en voorzieningen worden tussentijds voortdurend bezien, onder andere bij de jaarrekening, begroting en tussentijdse rapportages. Om de vier jaar moet hierover een formele nota worden vastgesteld. Alle reserves worden dan weer eens tegen het licht gehouden en getoetst aan de huidige actualiteit en ontwikkelingen. Voorgesteld wordt de nota reserves en voorzieningen 2011 vast te stellen.

5 Voorstel tot vaststellen van nota verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen.

In deze nota is beschreven hoe het verkrijgen, vervaardigen en onderhoud van kapitaalgoederen geregeld is. Deze nota is ter vervanging van de nota activabeleid “waarderen en afschrijven” uit 2007. Voorgesteld wordt de nota verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen vast te stellen.

6 Raadsmededelingen 52/2010 en 60/2011 banenplan gemeente Aalten / ISWI.

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad heeft het college begin 2010 een overeenkomst met het ISWI afgesloten over een banenplan met als doel een extra impuls te geven aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het college heeft middels verschillende raadsmededelingen de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van dit banenplan. Deze raadsmededelingen worden besproken.

7 Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de bijstelling van de visie voor de westrand van Aalten.

De afgelopen periode is een alternatief ontwikkeld voor de invulling van de westzijde van de kern Aalten. Het in 2004 door de gemeenteraad vastgestelde wensbeeld is te ambitieus en in deze tijd onuitvoerbaar. Een bijstelling van de visie is dus noodzakelijk. Het betreft in dit geval de beschikbaarstelling van een krediet teneinde een herziening van de structuurvisie, inclusief de noodzakelijke omgevingsonderzoeken te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen.

8 Voorstel tot vaststelling beleidsnota Cultureel Erfgoed en Erfgoedverordening 2011.

Het cultureel erfgoed betreft het bodemarchief (archeologie), de sporen van menselijk handelen in het landschap (historische geografie) en de gebouwde omgeving (bouw/kunsthistorie). In de beleidsnota is aangegeven op welke wijze wordt aangesloten bij de landelijke en provinciale wetgeving en welke keuzes reeds zijn gemaakt op het gebied Cultureel Erfgoed binnen gemeente Aalten. Ook zijn de voorgenomen activiteiten op het gebied van het cultureel erfgoed in de periode 2011-2014 weergegeven. Voorgesteld wordt de beleidsnota en de verordening vast te stellen.

9 Voorstel tot vaststelling van de nieuwe kaders voor het Groene Slingeplan.

In 2004 is het Groene Slingeplan vastgesteld. Indertijd is o.a. uitgegaan van een opener beek met minder bestaand (bomen) groen, meerdere nieuwe bruggen en plaatsing van o.a. kademuren in het centrum. Echter naast het Groene Slingeplan spelen ook andere plannen in de nabijheid van de Slingebeek. In verband hiermee en de hoge kosten van het oorspronkelijke plan heeft het college nieuwe kaders voor het Groene Slingeplan opgesteld. Voorgesteld wordt deze nieuwe kaders vast te stellen.

10 Voorstel tot aanleg snelheidsremmende maatregelen Halteweg en Schooldijk en aanpassing kruising Kruisdijk-Klokkemakersweg en hiervoor een krediet beschikbaar stellen.

Naar aanleiding van klachten over verkeersonveilige situaties binnen kern Lintelo en nabij IJzerlo wordt voorgesteld om verkeersremmende maatregelen voor de Halteweg en Schooldijk aan te brengen en op de kruising Kruisdijk – Klokkemakersdijk een plateaudrempel aan te leggen. Tevens wordt voorgesteld om voor deze aanpassingen een krediet beschikbaar te stellen.

11 Voorstel tot instemming met de Programmaverantwoording 2010 en de Programma- en Financiële begroting 2012-2016 van de Regio Achterhoek.

Elk jaar worden de colleges en raden van de aan de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld kanttekeningen te plaatsen bij de ontwerpprogrammaverantwoording van het voorgaande jaar en de ontwerpmeerjarenbegroting voor de komende jaren. Voorgesteld wordt in te stemmen met deze stukken.

12 Voorstel tot innemen standpunt betreffende jaarstukken 2010 en concept-begroting 2012 Recreatieschap Achterhoek Liemers.

Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling wordt de raad gevraagd in te stemmen met de concept Jaarrekening en Jaarverslag 2010, en de concept Begroting 2012 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers.

13 Voorstel tot instemming met de VNOG begroting 2012 en jaarstukken 2010.

De gemeenten worden gevraagd hun zienswijze kenbaar maken over de begroting 2012 en de jaarstukken 2010. Het jaar 2010 kent een neutraal/positief resultaat. Er worden voor 2012 diverse bezuinigingsvoorstellen gedaan, zodat de inwonerbijdrage zal dalen. Voorgesteld wordt in te stemmen met de VNOG begroting en jaarstukken 2010.

14 Sluiting.

Besluitnemende raad

15 Opening.

 

Aansluitend aan de meningsvormende raad wordt een besluitnemende vergadering gehouden. In deze vergadering neemt de raad besluiten over onderwerpen van de meningvormende vergadering, mits het onderwerp al besluitrijp wordt gevonden. Tevens neemt de raad besluiten over de onderstaande voorstellen. Dit zijn voorstellen, waarvan de agendacommissie vindt, dat er niet over gediscussieerd hoeft te worden.

16 Vaststellen van de agenda.

17 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht.

18 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 17 mei 2011.

Bijgevoegde documenten

19 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 24 mei 2011.

Bijgevoegde documenten

20 Voorstellen uit de meningsvormende raadsvergadering van 14 juni 2011.

1. Voorstel tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2011.
2. Voorstel tot vaststellen van nota verkrijging/vervaarding en onderhoud
kapitaalgoederen.
3. Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet ten behoeven van de bijstelling van de visie voor de westrand van Aalten. 4. Voorstel tot vaststelling beleidsnota Cultureel Erfgoed en Erfgoedverordening 2011.
5. Voorstel tot vaststelling van de nieuwe kaders voor het Groene Slingeplan.
6. Voorstel tot aanleg snelheidsremmende maatregelen Halteweg en Schooldijk en aanpassing kruising Kruisdijk-Klokkemakersweg en hiervoor een krediet beschikbaar stellen.
7. Voorstel tot instemming met de Programmaverantwoording 2010 en de Programma- en Financiële begroting 2012-2016 van de Regio Achterhoek.
8. Voorstel tot innemen standpunt betreffende jaarstukken 2010 en concept-begroting 2012 Recreatieschap Achterhoek Liemers.
9. Voorstel tot instemming met de VNOG begroting 2012 en jaarstukken 2010.

21 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Roelendijk 4-6.

Het plan voorziet in de sanering van het gehele agrarische bedrijf op de locatie Roelendijk 4-6 te Aalten en de vervangende nieuwbouw van drie woningen. Het gaat om de vervangende nieuwbouw van de voormalige agrarische bedrijfswoning en de bouw van twee nieuwe woningen als compensatie voor te slopen bedrijfsopstallen. Voorgesteld wordt dit bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

22 Voorstel kennis te nemen van het jaarverslag 2010 en in te stemmen met concept-begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland.

Met de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor de Stadsbank Oost Nederland. Voorgesteld wordt in te stemmen met het jaarverslag 2010 en de concept-begroting 2012.

23 Voorstel in te stemmen met concept-programma begroting 2012 van de GGD Gelre IJssel en daarbij de voorliggende zienswijze te hanteren.

Met de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor de GGD. Voorgesteld wordt in te stemmen met de concept-begroting 2012.

24 Afscheid van mevrouw W. van der Kuil.

Mevrouw Van der Kuil, raadslid namens het CDA, heeft aangegeven haar raadslidmaatschap met ingang van 15 juni te willen beëindigen. Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van mevrouw Van der Kuil als lid van de gemeenteraad van Aalten.

25 Sluiting.

 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 13 juni ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Over het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.