HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 21-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2a Onderzoek geloofsbrieven/toelating van mevrouw C.M. Massop-Duinmaijer tot raadslid ter

2b Beëdiging van mevrouw C.M.Massop-Duinmaijer

3 Vragenuur

4 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan.

Het bestuur van AVA’70 heeft een plan ingediend om te komen tot de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan, inclusief 6 sprintlanen. Voorgesteld wordt om een krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan en aanverwante zaken. De plannen voor het aanpakken van de verkeersveiligheid en de parkeerruimte zullen nader worden uitgewerkt. Over deze uitwerking en de financiële consequenties daarvan wordt te zijner tijd een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

6 Voorstel tot instemming met de startnotitie toekomst lijkbezorging in de gemeente Aalten.

Na de herindeling zijn de regelingen op het gebied van lijkbezorging van de voormalige gemeenten Aalten en Dinxperlo geharmoniseerd. Diverse (toekomstige) ontwikkelingen nopen echter tot het ontwikkelen van lange termijnbeleid op dit gebied. Door onderzoek dient te worden aangetoond wat er nodig is om op de lange termijn in de gemeente Aalten een adequate, waardige en betaalbare lijkbezorging in brede zin te waarborgen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze startnotitie.

7 Voorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Ruimtelijke Verordening Gelderland aan het college van burgemeester en wethouders.

Provinciale Staten van Gelderland hebben de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. Deze regels dienen door de gemeenten in acht te worden genomen bij het vaststellen van een bestemmingsplan of een beheersverordening. Van een aantal van deze regels kan door de gemeenteraad ontheffing worden aangevraagd. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid overdragen aan het college. De raad wordt voorgesteld hier toe te besluiten.

8 Rapport Rekenkamercommissie AOGW intergemeentelijke samenwerking.

Door de Rekenkamercommissie gemeente Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk is een onderzoeksrapport aangeboden inzake Intergemeentelijke Samenwerking. Dit rapport is bedoeld om te helpen bij de keuzes die aan de orde zijn bij Intergemeentelijke Samenwerking. Dit rapport wordt besproken.

8b Motie grindafgraving

8c Motie kinderpardon

9 Sluiting.

 

Aansluitend aan de meningsvormende raad wordt een besluitnemende vergadering gehouden. In deze vergadering neemt de raad besluiten over onderwerpen van de meningvormende vergadering, mits het onderwerp al besluitrijp wordt gevonden. Tevens neemt de raad besluiten over de onderstaande voorstellen. Dit zijn voorstellen, waarvan de agendacommissie vindt, dat er niet over gediscussieerd hoeft te worden.

Besluitnemende raad

10 Opening.

11 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken.

12 Vaststellen van de agenda.

13 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 24 januari 2012.

Bijgevoegde documenten

14 Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 7 februari 2012.

15 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 21 februari 2012

1. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan.
2. Voorstel tot instemming met de startnotitie toekomst lijkbezorging in de gemeente Aalten.
3. Voorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Ruimtelijke Verordening Gelderland aan het college van burgemeester en wethouders.
 

16 Voorstel tot instemming met de tweede wijziging van de begroting 2012 van de Regio Achterhoek.

De gemeentelijke bijdrage aan de Euregio wordt afgedragen via de Regio Achterhoek en maakt dus onderdeel uit van de begroting van de Regio. Voor het jaar 2012 kan de bezuinigingstaakstelling op de bijdrage aan de Euregio niet worden gerealiseerd. Daarom moet de begroting daarop worden aangepast. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begrotingswijziging.

17 Voorstel tot vaststellen van de Wegsleepverordening gemeente Aalten 2012.

In sommige gevallen veroorzaken geparkeerde voertuigen hinder op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid of leefbaarheid. Het is van belang om aan de hand van een wegsleepverordening in dergelijke situaties deze voertuigen te kunnen wegslepen. Met dit voorstel wordt de wegsleepverordening vernieuwd en is deze geldig voor alle wegen welke in het beheer zijn van de gemeente Aalten. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Wegsleepverordening.

19 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Hollenberg 11 en 19a.

Voor de percelen Hollenberg 11 en 19a is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming ‘recreatiewoning’ naar ‘woondoeleinden’, om zo het onrechtmatig permanent wonen van deze woningen te legaliseren. Besloten is medewerking te verlenen aan het verzoek. Tegen het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingebracht. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. U kunt hier het bestemmingsplan raadplegen.

20 Voorstel tot het verlenen van een bijdrage van € 44.222 aan “De Onderwijs-specialisten” voor de eerste inrichting van de zesde en zevende groep van Het Aladon.

De stichting “de Onderwijsspecialisten” heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een bijdrage in de eerste inrichting van de zesde en zevende groep op Het Aladon. De reden hiervoor is het stijgende leerlingenaantal. De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor deze inrichting een bedrag van € 44.222 beschikbaar te stellen.

21 Sluiting.

 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 20 februari ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.