HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 12-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef


Op dinsdag 12 juni a.s. wordt de meningsvormende raad gehouden in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
 

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening

2 Vragenuur

3 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2012

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de lopende begroting 2012. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen. Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota vast te stellen

5 Voorstel tot kennis nemen van het jaarverslag 2011 en instemmen met de concept begroting 2013 van de Stadsbank Oost Nederland

Naar aanleiding van de jaarrekening kan geconstateerd worden dat er bij de Stadsbank Oost Nederland sprake is van een stabiele financiële situatie, mede als gevolg van gerealiseerde structurele bezuinigingen. De begroting 2013 laat een lichte stijging zien in verband met onder meer loon- en prijsontwikkelingen en indexering van de tarieven. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2013 is al rekening gehouden met de geprognosticeerde meerjaren-raming van de Stadsbank.

6 Voorstel tot kennis nemen van de jaarrekening 2011 en onder voorwaarde in te stemmen begroting 2013 van de VNOG

De gemeenten worden gevraagd hun zienswijze kenbaar maken over de begroting 2013 en de jaarstukken 2011. Het jaar 2011 kent een positief resultaat. De bijdrage voor 2013 stijgt in verband met loon- en prijsindexatie en de doorberekening van de Dienstverleningsovereenkomst voor overhead voor de vrijwilligers. Daarnaast is een bezuiniging die in Aalten al ingeboekt was (in 2013 €15.000 en vanaf 2014 € 22.500) ten onrechte niet meegenomen in de geharmoniseerde begroting. Daarom wordt voorgesteld onder voorwaarde van reparatie van dit punt in te stemmen met de begroting 2013.

7 Sluiting

 

Aansluitend aan de meningsvormende raad wordt een besluitnemende vergadering gehouden. In deze vergadering neemt de raad besluiten over onderwerpen van de meningvormende vergadering, mits het onderwerp al besluitrijp wordt gevonden. Tevens neemt de raad besluiten over de onderstaande voorstellen. Dit zijn voorstellen, waarvan men vindt, dat er niet over gediscussieerd hoeft te worden.

Besluitnemende raad

8 Opening

9 Vaststellen van de agenda

10 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken

11 Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen d.d. 22 mei 2012

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen verslag van het Rondetafelgesprek d.d. 29 mei 2012

13 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 12 juni 2012

1. Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2012.
2. Voorstel tot kennis nemen van het Jaarverslag 2011 en instemmen met de concept begroting 2013 van de Stadsbank Oost Nederland.
3. Voorstel tot kennis nemen van de Jaarrekening 2011 en onder voorbehoud in te stemmen met de begroting 2013 van de VNOG.
 

14 Voorstel tot instemming met Jaarstukken 2011 en concept-begroting 2013 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers.

Voor de ontwikkeling en het beheer van recreatieve voorzieningen neemt de gemeente Aalten deel in het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL). Ter uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling worden jaarverslag, jaarrekening en begroting voor commentaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Voorgesteld wordt in te stemmen met deze stukken.

15 Voorstel tot instemming met de concept-Programmabegroting 2013 en Jaarrekening 2011 van de GGD Gelre-IJssel en daarbij de voorliggende zienswijze te hanteren.

Met de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor de GGD. Voorgesteld wordt in te stemmen met de concept-begroting 2013.

16 Voorstel tot instemming met de Programma- en Financiële begroting 2013-2016 van de Regio Achterhoek.

Elk jaar worden de colleges en raden van de aan de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld kanttekeningen te plaatsen bij de ontwerpprogrammaverantwoording van het voorgaande jaar en de ontwerpmeerjarenbegroting voor de komende jaren. Voorgesteld wordt in te stemmen met deze stukken.

17 Voorstel tot aanpassing van de Verordening op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad van Aalten 2011.

Voorgesteld wordt de verordening zodanig aan te passen dat de meerderheid van de de Rondetafelgesprekken kan besluiten om een onderwerp, dat door de agendacommissie is geagendeerd voor de meningsvormende raad, op de agenda van de besluitnemende raad te plaatsen.

18 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 2 juli ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.