HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 03-07-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:18:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt de meningsvormende raad gehouden in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. LET OP. Deze vergadering is openbaar en begint om 18.30 uur. U bent van harte welkom.

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening

2 Vragenuur

3 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot het maken van een keuze uit 3 opties met betrekking tot het vraagstuk "derde zaaldeel Eurohal".

De gemeenteraad heeft voor de realisatie van een derde zaaldeel bij de Eurohal te Dinxperlo in de begroting 2012 financiële ruimte gereserveerd. Afgesproken is dat alvorens het geld beschikbaar wordt gesteld, nut en noodzaak voor dit derde zaaldeel moet worden aangetoond. In dit voorstel wordt hierop ingegaan. Gebleken is dat er nu geen noodzaak aanwezig is om tot realisatie van dit zaaldeel over te gaan. Voorts kan het nut niet objectief worden vastgesteld. Echter, gelet op de wensen/belangen van met name 2 hoofdgebruikers van de Eurohal is volgens het college niets doen eigenlijk geen optie. Daarom legt het college een 3-tal mogelijke opties voor nl. efficiënte roosters maken en bergruimte realiseren bij sportzaal Duplo, uitbreiding van uren in sportcentrum Blauwe Meer of derde zaaldeel bij Eurohal realiseren. De raad bespreekt dit voorstel.

5 Voorstel tot het vaststellen van het Verkeerscirculatieplan en voorkeursvarianten.

Voor uitvoering van het centrumplan is het noodzakelijk een duidelijke visie te hebben over de afwikkeling van het verkeer in en rondom het kernwinkelgebied. Met het Verkeerscirculatie-plan is een visie ontwikkeld voor het verkeer in en rondom het kernwinkelgebied. In dit plan is gekeken naar parkeren, verkeersafwikkeling, parkeerroute, centrumring en de voetgangers en fietsers. Er is een complete visie uitgewerkt waaruit een voorkeursvariant is ontstaan. In de voorkeursvariant zijn adviezen opgenomen zoals afsluiten Bredevoortsestraatweg als proef van vrijdag 14.00 tot zaterdag 17.00 uur, uitbreiden blauwe zone van 1,5 naar 2 uur, uitbreiden aantal parkeerplaatsen De Hoven, doorsteek Lage Blik naar Hofstraat e.d. De raad wordt voorgesteld het Verkeerscirculatieplan vast te stellen.

6 Voorstel tot vaststellen Handboek inrichtingsprincipes Kern Aalten.

In 2009 heeft is de Visie Centrumplan Aalten vastgesteld inclusief het uitvoeringsprogramma 2010 – 2025. Het handboek inrichtingsprincipes openbare ruimte kern Aalten is één van de deelproducten voortvloeiend uit de Visie Centrumplan Aalten. Gezien de looptijd van het uitvoeringsprogramma is de wens ontstaan om een ‘masterplan’ op te stellen met betrekking tot de herinrichting en kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied en uitlopers, zoals omschreven in de Visie Centrumplan Aalten. In het handboek zijn de uitgangspunten betreffende inrichtingsprincipes, materialisatie en straatmeubilair vastgelegd. Door de eenduidige aanpak en vormgeving zoals bepaald in het handboek wordt gekomen tot een kwaliteitsimpuls qua sfeer, beleving en verblijfsklimaat in de openbare ruimte, passend bij het cultuurhistorisch karakter van het centrum.

7 Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2011

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De jaarrekening heeft een positief saldo van 2,5 miljoen Euro. Dit positieve resultaat is voor het grootste gedeelte een gevolg van incidentele financiële ontwikkelingen in 2011. Voorgesteld wordt het positieve saldo te storten in de nieuwe reserve Stroppenpot en het saldo van de reserve krimp over te hevelen naar deze nieuwe reserve. De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2011 vast te stellen.

8 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanpakken van de huidige parkeersituatie op het terrein van AVA'70.

Op 21 februari 2012 is door de gemeenteraad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan op het terrein van AVA’70. Toen is aangegeven dat de door AVA’70 aangedragen plannen voor het aanpakken van de verkeersveiligheid en de parkeerruimte, inclusief de financiële consequenties daarvan, nader worden uitgewerkt. Het voorliggende voorstel bevat deze uitwerking. De geraamde kosten voor de aanpassingen met betrekking tot de huidige parkeersituatie en het doortrekken van de parallelweg naast de N318 tot aan AVA’70 bedragen € 176.000. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag beschikbaar te stellen.

9 Raadsmededeling 86/2012 participatie AGEM.

In de Achterhoek bestaat de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. In dat kader is het idee ontstaan om de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij Coöperatie (AGEM) op te richten. De AGEM beoogt de lokale productie van duurzame energie te stimuleren en te helpen realiseren. Het is de bedoeling dat in eerste instantie de AGEM coöperatie bestaat uit overheden. In de raadsmededeling wordt uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden van de gemeente Aalten om te participeren in de AGEM en de financiële consequenties hiervan. Deze raadsmededeling wordt besproken.

10 Voorstel in te stemmen met de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2012-2016.

Om de positie van vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente duidelijk neer te zetten en verder te versterken is de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid opgesteld. Figulus Welzijn heeft een inventarisatie gemaakt van de ondersteuningsbehoefte en de wensen bij vrijwilligersorganisaties, potentiële vrijwilligers en mantelzorgorganisaties. Het voorgestelde beleid sluit aan bij de vraag van het Aaltense vrijwilligerswerk en de mantelzorgers. Met dit beleidsplan wil de gemeente Aalten een verdere impuls geven aan de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente.

11 Sluiting

 

Aansluitend aan de meningsvormende raad wordt een besluitnemende vergadering gehouden. In deze vergadering neemt de raad besluiten over onderwerpen van de meningvormende vergadering, mits het onderwerp al besluitrijp wordt gevonden. Tevens neemt de raad besluiten over de onderstaande voorstellen. Dit zijn voorstellen, waarvan is aangegeven, dat er niet over gediscussieerd hoeft te worden.

Besluitnemende raad

12 Opening

13 Vaststellen van de agenda

14 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken

15 Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen d.d. 12 juni 2012

Bijgevoegde documenten

16 Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 19 juni 2012

17 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 3 juli 2012

1. Voorstel tot het maken van een keuze uit 3 opties met betrekking het vraagstuk “derde zaaldeel Eurohal”.
2. Voorstel tot het vaststellen van het Verkeerscirculatieplan en voorkeursvariant.
3. Voorstel tot vaststellen Handboek inrichtingsprincipes Kern Aalten.
4. Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2011.
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanpakken van de huidige parkeersituatie op het terrein van AVA’70.
6. Voorstel in te stemmen met de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2012-2016
 

18 Voorstel tot vaststelling van de Parkeerverordening 2012.

De huidige verordening van 2005 moet worden geactualiseerd. Voorgesteld worden een nieuwe parkeerverordening vast te stellen welke te gebruiken is voor alle wegen binnen de gemeentegrenzen.

19 Voorstel kennis te nemen van Monitor 2011 prestatieafspraken met corporaties.

In 2010 zijn er prestatieafspraken gemaakt met de drie lokale woningcorporaties. Jaarlijks worden die afspraken tegen het licht gehouden en wordt bekeken of er een aanpassing nodig is. De activiteiten in 2011 zijn opgenomen in de monitor 2011. Het resultaat daarvan geeft geen aanleiding om de afspraken te herzien c.q. aan te passen.

20 Voorstel tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerrein Oost Achterhoek.

Voorgesteld wordt in te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst met gemeenten Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk, met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De provincie verbindt hieraan een bijdrage van € 6 miljoen voor revitalisering, herstructurering en transformatie. De gemeente Aalten ontvangt € 700.000 om de locaties voormalige gemeentewerf en voormalig slachthuis in Dinxperlo te saneren, herverkavelen en te transformeren. Tevens wordt het daarbij mogelijk de bestaande toegangsweg te verleggen en daarmee de wens om een betere verbinding dorp - Blauwe Meer te bewerkstelligen, gerealiseerd.

21 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 2 juli ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.