HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 06-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:18:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 6 november a.s. wordt de meningsvormende raad gehouden in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 18.30 uur. (let op gewijzigd aanvangstijdstip)

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Algemene Beschouwingen. 2e termijn

De verschillende fracties hebben schriftelijk hun visie gegeven op de programmabegroting en op het voorgestelde beleid voor het komende jaar (de zgn. algemene beschouwingen).
De behandeling van de begroting begint met de reactie van de fracties op elkaars algemene beschouwingen en op de reactie van het college op de Algemene Beschouwingen.

5 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2013, de Meerjarenraming 2014-2016 en het Investeringsschema voor het jaar 2013.

In acht programma’s wordt het voorgenomen beleid van de gemeente voor het jaar 2013 uiteengezet. Per programma wordt aangegeven wat de doelen van de gemeente zijn, wat de gemeente doet om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Er wordt door het college een sluitende meerjaren begroting aangeboden. De begroting 2013 en de meerjarenraming toont de volgende, afgeronde positieve saldi:
2013: € 13.000
2014: € 18.000
2015: € 130.000
2016: € 11.000
 

6 Sluiting

Besluitnemende raad

7 Opening.

8 Vaststelling van de agenda

9 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht.

10 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2013, de Meerjarenramingen 2014-2016 en het Investeringschema voor het jaar 2013.

11 Afscheid van de heer R. Heideman

De heer Heideman, raadslid namens het CDA, heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap te willen beëindigen. Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van de heer Heideman als lid van de gemeenteraad van Aalten.

12 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u het rondetafelgesprek benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune

Meer informatie over de vergaderingen

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermeld agendapunt, liggen tot en met maandag 5 november ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. Over het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.