HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 27-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 27 november a.s. wordt de meningsvormende raad gehouden in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.
 

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening

2a Onderzoek geloofsbrieven/toelating van de heer J.F.J.A. van Geenen tot lid van de gemeenteraad

Na de opening komt allereerst aan de orde de toelating van de heer Van Geenen als nieuw raadslid namens de fractie van het CDA. Hij volgt de heer Heideman op. Nadat de raad heeft beslist over die toelating wordt de heer Van Geenen beëdigd, waarna hij als raadslid kan gaan functioneren
 

2b Beëdiging van de heer J.F.J.A. van Geenen.

3 Vragenuur

4 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot garantstelling inzake de tekorten van Hameland en deze te dekken uit de reserve Stroppenpot en instemmen met het ontbreken van de meerjarenbegroting 2014-2016.

De actuele gewijzigde begroting 2012 van Hameland laat in totaliteit een geraamd tekort zien van € 4.890.000 voor 2012. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd garant te staan voor het Aaltense aandeel van 21,4% hierin, ofwel € 1.046.460. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de reserve Stroppenpot. In 2013 maakt Hameland eveneens fors verlies. Het uiteindelijke tekort komt in 2013 uit op € 6.083.000. Gevraagd wordt garant te staan voor het Aaltense aandeel van 21,4% hierin, ofwel € 1.301.762. Hameland verzoekt in te stemmen met het niet opstellen van een meerjarenraming, omdat op dit moment, gezien de omstandigheden waarin Hameland verkeert, een meerjarenraming weinig relevant inzicht verschaft. De provincie is bereid in te stemmen met het ontbreken van een meerjarenraming, mits de gemeenteraden akkoord gaan. 

6 Voorstel in te stemmen met participatie in de AGEM en € 82.095 beschikbaar te stellen ten behoeve van het startkapitaal van AGEM.

In de Achterhoek bestaat de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn.
In dat kader is het idee ontstaan om de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij Coöperatie (AGEM) op te richten. De kernactiviteiten van AGEM zijn levering van lokaal opgewekte groene energie, stimulering van lokale energieopwekking door Achterhoekse ondernemers en energiebesparing door Achterhoekse inwoners en bedrijven. De winsten van de energielevering vallen waar die thuis horen: in de Achterhoek. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen met de participatie in de AGEM alsmede het beschikbaar stellen van een startkapitaal. Het startkapitaal voor Aalten is in totaal € 82.095,-, te verdelen over 5 jaar. Vijf van de acht gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de participatie in de AGEM.
 

7 Raadsmededeling 94/2012 beantwoording vragen uitspraak RvSt bestemmingsplan Werklandschap Aalten-West.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het goedkeuringsbesluit ten aanzien van het bestemmingsplan "Werklandschap Aalten-West", vernietigd. Dit wordt besproken.

8 Voorstel tot vaststelling stappenplan onderzoek/registratie integriteitsschendingen politiek ambtsdragers

In 2010 heeft de gemeenteraad een gedragscode vastgesteld in het kader van de integriteit van politieke ambtsdragers. Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. In het verlengde van de gedragscode wordt nu voorgesteld een procedure/stappenplan vast te stellen voor het onderzoek en de registratie van schendingen van de integriteit door politieke ambtsdragers. Doelstelling is het bevorderen van een transparante behandeling van meldingen over integriteitsaangelegenheden over politieke ambtsdragers.

9 Sluiting

Aansluitend aan de meningsvormende raad wordt een besluitnemende vergadering gehouden. In deze vergadering neemt de raad besluiten over onderwerpen van de meningvormende vergadering, mits het onderwerp al besluitrijp wordt gevonden. Tevens neemt de raad besluiten over de onderstaande voorstellen. Dit zijn voorstellen, waarvan is aangegeven, dat er niet over gediscussieerd hoeft te worden.

Besluitnemende raad

10 Opening

11 Vaststellen van de agenda

12 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht

13a Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen d.d. 16 oktober 2012

Bijgevoegde documenten

13b Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen van 6 november 2012

Bijgevoegde documenten

14a Vaststellen korte aantekeningen van het Ronde tafelgesprek d.d. 23 oktober 2012

14b Vaststellen korte aantekeningen van de Rondetafelgesprekken d.d. 13 november 2012

15 Voorstel in te stemmen met het toetreden van de gemeente Hattem tot de Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel en instemmen met de vierde wijziging van de samenwerkingsregeling.

De gemeente Hattem moet overgaan van GGD IJsselland naar GGD Gelre-IJssel vanwege de wettelijk verplichte congruentie van GGD- en veiligheidsregio’s. Het Dagelijks Bestuur van de GGD verzoekt de deelnemende colleges, waaronder Aalten, om in te stemmen met de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Het college van B&W beslist over wijzigingen in de genoemde Samenwerkingsregeling, maar heeft hiervoor wel toestemming van de raad nodig.

16 Voorstel tot overnemen van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeks- rapport “Grondbeleid en woningbehoefte” van de Rekenkamercommissie AOGW.

De Rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre en Winterswijk heeft een onderzoek verricht naar de relatie tussen de veranderende woningbehoefteprognoses en de gemeentelijke grondexploitaties. De achtergrond van dit onderzoek is dat de gemeenten zich door de crises maar ook door de demografische ontwikkelingen, geconfronteerd zien met een afnemende woningbehoefte. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van het onderzoeksrapport, de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college verzoeken de gedane aanbevelingen uit te werken.

17 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Zomerweg 5.

Het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Zomerweg 5 voorziet in de bouw van een nieuwe vrijstaande woning in ruil voor de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op de locatie Zomerweg 5. Voorgesteld wordt om dit bestemmingsplan vast te stellen.

18 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Aalten 2007, Eskesweg 7-9.

Het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Eskesweg 7-9 voorziet in de bouw van twee nieuwe geschakelde woningen in ruil voor de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op de locatie Eskesweg 7-9. Voorgesteld wordt om dit bestemmingsplan vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

19 Sluiting

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 26 november ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.