HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 18-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Meningsvormende raad.

Op dinsdag 18 december wordt de meningsvormende raad gehouden in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.


 

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening

2 Vragenuur

3 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012.

Het college stelt de gemeenteraad voor, voor de gehele kern Dinxperlo een geheel nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het plan omvat zowel de woon- en werkgebieden als het kernwinkelgebied. Veel van de voor de kern Dinxperlo geldende plannen zijn gedateerd (ouder dan 10 jaar). Bij de actualisering van een bestemmingsplan gaat het erom de bestaande situatie en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op nieuw vast te leggen. Dat betekent soms dat bestemmingen en/of de daarbij behorende regelingen worden gewijzigd aan de inzichten van deze tijd. Ten aanzien van het plan zijn tien zienswijzen ingekomen. Op onderdelen worden wijzigingen in het plan voorgesteld als gevolg van de ingekomen reacties. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012 gewijzigd vast te stellen.

5 Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2012.

Deze tussentijdse rapportage rapporteert over de voortgang van de lopende begroting 2012 en de doelstellingen daaruit. Het college geeft in deze rapportage aan welke zaken anders lopen dan afgesproken. Voorgesteld wordt de Najaarsnota 2012 vast te stellen.

6 Voorstel tot vaststellen van de verordening Toekenning eremedaille gemeente Aalten.

Voorgesteld wordt een eremedaille in te stellen en deze uit te reiken aan personen met een bijzondere betekenis voor de gemeenschap van de gemeente Aalten. Veelal worden deze mensen Koninklijk onderscheiden. Toch zijn er personen die deze onderscheiding niet krijgen omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen (langdurig, veelzijdig en intensief vrijwilligerswerk) of omdat zij simpelweg daarvoor niet worden voorgedragen. Toch verdienen ook deze personen een erkenning. De voormalige gemeente Dinxperlo had voor deze gelegenheid de ‘zilveren legpenning van verdienste’ ingesteld. Voorgesteld wordt om deze traditie nu voor de gemeente Aalten in ere te herstellen en een Aaltense eremedaille in te stellen.

7 Voorstel tot vaststellen van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013 -2017 en het actieplan 2013.

De gemeente Aalten stelt iedere 4 jaar een Kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een actieplan. In deze beleidsnotitie worden de ontwikkelingen op diverse interne en externe veiligheidsterreinen uiteen gezet. Tevens worden raakvlakken tussen de diverse terreinen in beeld gebracht en actiepunten op elkaar afgestemd. Deze actiepunten sluiten in hoofdzaak aan bij de bestaande beleidsplannen per veiligheidsterrein en zijn verwoord in het actieplan 2013. Voorgesteld wordt de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2017 en het actieplan 2013 vast te stellen.

8 Raadsmededeling 169/2012 advies privatisering DZSV.

In 2007 is een privatiseringsproces gestart met DZSV. Deze is nog niet afgerond omdat DZSV niet instemt met de gemeentelijke bijdrage om tot privatisering te komen. Zij baseert dat op het bedrag dat bij de privatisering van AZSV beschikbaar is gesteld. Om uit de impasse te komen is besloten om VOV Consultancy Aalten een onderzoek te laten doen en advies te vragen. De raadsmededeling inzake het advies van VOV Consultancy Aalten over de privatisering van DZSV wordt besproken.
 

9 Sluiting

 

Aansluitend aan de meningsvormende raad wordt een besluitnemende vergadering gehouden. In deze vergadering neemt de raad besluiten over onderwerpen van de meningvormende vergadering, mits het onderwerp al besluitrijp wordt gevonden. Tevens neemt de raad besluiten over de onderstaande voorstellen. Dit zijn voorstellen, waarvan is aangegeven, dat er niet over gediscussieerd hoeft te worden.

Besluitnemende raad

10 Opening

11 Vaststellen van de agenda

12 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht

13 Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen d.d. 27 november 2012

Bijgevoegde documenten

14 Vaststellen korte aantekeningen van de Ronde tafelgesprekken d.d. 4 december 2012

15 Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2013.

Om de gemeentelijke belastingheffing 2013 op een correcte wijze te kunnen uitvoeren moeten de belastingverordeningen worden aangepast. De aanpassingen betreffen met name tariefswijzigingen, wijzigingen als gevolg van gewijzigde wetgeving en van nieuwe jurisprudentie. Voorgesteld wordt de verordeningen vast te stellen.

16 Voorstel tot vaststelling van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2013.

De Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens is vastgesteld in 2007. Nu er 5 jaar met deze verordening is gewerkt, kan goed worden vastgesteld op welke punten de verordening bijstelling verdient. Door de aanpassingen in de subsidieverordening kan flexibeler en efficiënter worden gewerkt en kan sneller worden gereageerd op subsidieaanvragen van burgers. Verder is de verordening geactualiseerd en is aansluiting gezocht bij de dagelijkse praktijk. Voorgesteld wordt de geactualiseerde subsidieverordening monumenten en molens 2013 vast te stellen.

17 Voorstel kennis te nemen van het rapport ‘Onderzoek naar de WMO’ van de Rekenkamercommissie AOGW en het college verzoeken de aanbevelingen te betrekken bij het WMO-beleid.

Het RC AOGW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de WMO in de drie gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. In het onderzoek wordt gekeken hoe vanuit de vraag van de burger een samenhangend geheel van ondersteuning kan worden geleverd, waarin menselijke maat, eigen verantwoordelijkheid en actief deelnemen aan de samenleving kunnen worden gerealiseerd. De bevindingen uit het onderzoek geven aan dat de drie gemeenten stappen hebben gezet om te komen tot een zo genoemde “Participatiesamenleving”. In het rapport staan acht aanbevelingen. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van het onderzoeksrapport en de aanbevelingen te betrekken bij het WMO-beleid.

18 Sluiting

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergaderingen.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 17 december ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.