HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 19-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 19 februari wordt de meningsvormende raad gehouden in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die eerder in de rondetafelgesprekken besproken zijn.
 

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening

2 Vragenuur

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Romienendiek 2a

Dit plan voorziet in de realisatie van een parkeerplaats, twee natuurakkers, een strooiveld en een dependance met ontvangst- en werkruimte aan de Romienendiek te Aalten ten behoeve van uitvaartcentrum en crematorium “Berkenhove”. Het plan wordt voor rekening en risico van het GUV gerealiseerd. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan kunt u hier raadplegen.

5 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kern Bredevoort 2012

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van het programma Actualisering bestemmingsplannen. Dit plan vervangt uiteindelijk ca. 25 geldende bestemmingsplannen en vrijstellingen die nu gelden en waarvan de oudste plannen ruim 30 jaar oud zijn. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Als gevolg van deze zienswijzen en enkele ambtshalve wijzigingen wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan kunt u hier raadplegen.

6 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Klokkemakersweg 1.

Het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Klokkemakersweg 1 voorziet in de bouw van twee nieuwe vrijstaande woningen in ruil voor de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en 8.500 m² natuurontwikkeling op/bij het erf van de varkenshouderij Klokkemakersweg 1. Voorgesteld wordt om dit bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan kunt u hier raadplegen.

Bijgevoegde documenten

7 Sluiting

Besluitnemende raad

8 Opening

9 Vaststellen van de agenda

10 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht

11 Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen d.d. 22 janauri 2013

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen korte aantekeningen van de Ronde tafelgesprekken d.d. 5 februari 2013

13 Voorstel in te stemmen met de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

De gemeenschappelijke regeling moet op grond van gewijzigde regelgeving worden aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de 1e wijziging. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen

14 Voorstel tot vaststelling van de verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2013

Voorgesteld wordt een nieuwe verordening vast te stellen. In de nieuwe verordening behoren schoolverlaters van het Speciaal en Praktijkonderwijs niet meer tot een prioritaire doelgroep. Personen die een WWB-uitkering ontvangen en op de wachtlijst staan, behoren tot de nieuwe prioritaire doelgroep.

15 Voorstel tot vaststelling van de verordening op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Aalten 2013

Voorgesteld wordt de splitsing tussen de meningsvormende en besluitnemende raad op te heffen. Dit betekent dat in het vervolg de stemming over een aanhangig onderwerp plaatsvindt direct nadat de beraadslagingen zijn afgesloten. Belangstellende burgers voor een bepaald onderwerp hoeven dan niet meer tot het eind van de avond op de besluitnemende raad te wachten.

16 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot en met maandag 18 februari ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.