HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 16-02-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot vaststelling van een nieuw gemeentewapen.

De raad heeft in zijn motie van 21 december jl. het college opgedragen om een werkgroep in te instellen en de raad in zijn vergadering van februari 2010 een ontwerp van het nieuwe gemeentewapen voor te leggen zodat alsdan een definitief besluit genomen kan worden. De HR van Adel heeft in overleg met de werkgroep een nieuw voorstel aangereikt. Het college stelt voor het nieuwe gemeentewapen vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Woonzorgcentrum Hoge Veld”.

Het plan voorziet in de oprichting van een woonzorgcentrum op het perceel Frankenstraat 1 te Aalten. Er zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft vorige maand het college verzocht om te onderzoeken of een wijziging mogelijk is mbt de gefaseerde bebouwing en of het speelveldje kan worden gehandhaafd.. Afgesproken is dat het voorstel in deze raadsvergadering opnieuw wordt besproken. Het college heeft een aangepast voorstel toegestuurd en stelt voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

6 Voorstel tot vaststelling van de Cultuurhistorische Inventarisatie Aalten.

Onze gemeente kent veel cultuurhistorisch en archeologisch waardevolle objecten. De Cultuurhistorische Inventarisatie Aalten (CHI) maakt inzichtelijk wat er allemaal al bekend en onderzocht is op het gebied van cultuurhistorie en archeologie. De CHI bevat onder meer kaarten met archeologische waarden en verwachtingen. Aan deze waarden en verwachtingen zijn maatregelen gekoppeld. Met het vaststellen van de CHI wordt gevolg gegeven aan de Wet op de archeologische monumentenzorg, waarin het beleid op het gebied van archeologie op gemeentelijk niveau is neergelegd.

7 Voorstel tot vaststelling van de notities participatiefonds, leenbijstand en financiële dekking van nieuw minimabeleid.

Op 15 december 2009 is de nota minimabeleid vastgesteld. Tijdens de raadsbehandeling zijn verschillende amendementen en moties aangenomen. In het voorliggende voorstel wordt ingegaan op de verschillende amendementen en moties. Voorgesteld wordt in te stemmen met de notitie Participatiefonds en de notitie Leenbijstand en duurzame gebruiksgoederen. Tevens wordt voorgesteld een bedrag beschikbaar te stellen voor handhaving van de chronisch ziekenregeling in 2010 en uitvoering van nieuw beleid te weten het Participatiefonds en de categoriale regeling 65+ .

8 Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet ad € 336.810 ter uitvoering van de subsidiemaatregel binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009.

Het Ministerie van OC&W heeft in 2009 een subsidiemaatregel ingesteld ter verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat in 4 basisscholen op grond van de subsidieregeling.

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel herijking onderzoeksopdracht (centrale) huisvesting ambtelijk apparaat.

De nadere invulling/uitwerking van het Programma van Eisen (centrale) huisvesting wordt geconfronteerd met door het Rijk aangekondigde ingrijpende ombuigingsmaatregelen. Het college stelt voor eerst tot nadere invulling/uitwerking van het Programma van Eisen voor (centrale) huisvesting over te gaan nadat in het jaar 2010 de discussie is gevoerd over hoe en wat wij als gemeente dan (willen) zijn.

10 Voorstel tot vaststelling nieuwe verordening startersleningen.

Op 1 mei 2009 is een verordening voor startersleningen inwerking gegaan voor de bestaande bouw. De nieuwe verordening geeft ook ruimte om startersleningen te verstrekken voor alle starters op de koopwoningmarkt; ook van buiten de gemeente Aalten. Voorgesteld wordt de nieuwe verordening vast te stellen.

11 Voorstel in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010 en het college toestemming verlenen voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling.

In onze Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie in december 2009 door de deelnemende gemeenteraden vastgesteld. Op basis hiervan is een nieuwe gemeenschappelijke regeling VNOG opgesteld. Deze wordt nu ter instemming voorgelegd.

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Besluitnemende raad

13 Opening

14 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht.

15 Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 26 januari 2010.

16 Vaststellen verslagen Rondetafelgesprekken d.d. 2 februari 2010.

17 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 16 februari 2010.

18 Sluiting