HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 26-01-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

Bijgevoegde documenten

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Woonzorgcentrum Hoge Veld”.

Het plan voorziet in de oprichting van een woonzorgcentrum op het perceel Frankenstraat 1 te Aalten. Er zijn 4 zienswijzen ingediend. Het college stelt voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ’t Clooster.

Het plan voorziet in de aanleg van een landgoed aan de Schaarsdijk en Heidedijk te Aalten. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het college stelt voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

6 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Aalten Zuid, woningen Keizersweg 88.

Het plan voorziet er in dat de bestaande bedrijfs-/winkelfunctie aan de Keizersweg 88 te Aalten wordt opgeheven en dat er woningen op dit perceel kunnen worden gebouwd. Voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel tot vaststellen van de Kadernota Cultuur 2010-2013.

Omdat er behoefte was aan een nota die richting en inhoud geeft aan het cultuurbeleid is de Kadernota Cultuur opgesteld. In deze nota wordt een zo compleet mogelijk beeld gegeven van het bestaande culturele veld in Aalten. Daarnaast worden de hoofddoelstellingen voor cultuurbeleid verwoord. De nota is bedoeld als groeimodel.

8 Voorstel tot goedkeuring jaarstukken Sport- en recreatiestichting Dinxperlo.

Ingevolge de statuten van de stichting moet de gemeenteraad de jaarrekening en begroting van de stichting goedkeuren. Het college stelt voor de jaarrekening 2008, de eerste begrotingswijziging van 2009 en de begroting van 2010 goed te keuren.

Bijgevoegde documenten

9 Brief college inzake excuses aan medewerkers ISWI; raadsmededeling no. 83.

Door de gemeenteraad is in zijn vergadering van 10 november 2009 een motie aangenomen waarin het college o.a. is verzocht om in het openbaar excuses uit te spreken aan het adres van mensen zonder betaald werk over de gebruikte motiveringen in het b en w besluit. Het college heeft middels een brief excuses aan de medewerkers van het ISWI aangeboden. Deze brief wordt nu door de raad besproken.

10 Communicatiebeleidsplan; raadsmededeling no. 85 en 104.

Het college heeft een communicatiebeleidsplan vastgesteld. Het doel van het beleidsplan is dat de communicatie-uitingen van de gemeente Aalten meer eenheid krijgen. Dit onderwerp wordt nu door de raad besproken.

11 Voorstel tot vaststellen visie-document verlichting van openbare ruimte Aalten.

Het visiedocument verlichting van de openbare ruimte gaat o.a. in op energiebesparing en het terugdringen van de Co2 uitstoot. Ook de mogelijkheden om energie te besparen worden hierin toegelicht. Tevens wordt aangegeven in welke situatie de mate van verlichten wenselijk is. Voorgesteld wordt het visiedocument vast te stellen.

12 Voorstel tot verlengen voorkeursrecht op percelen in het plan gebied De Heurne.

In september 2007 heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd op gronden gelegen aan de noordoostzijde van De Heurne. Thans wordt voorgesteld het voorkeursrecht met één jaar te verlengen.

Bijgevoegde documenten

13 Voorstel het onderzoeksrapport verbonden partijen rkc vka, de daarin vermelde adviezen te onderschrijven en het college verzoeken de gedane aanbevelingen in de praktijk te brengen

De Rekenkamercommissie heeft een rapport uitgebracht over verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen (samenwerkingsverbanden) waarin de gemeente een bestuurlijke en financieel belang heeft. Voorgesteld wordt de adviezen te onderschrijven en het college verzoeken de aanbevelingen in de praktijk te brengen

14 Sluiting

Besluitnemende raad

15 Opening

17 Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 15 december 2009.

Bijgevoegde documenten

18 Vaststellen verslagen Rondetafelgesprekken d.d. 12 januari 2010.

19 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 26 januari 2010.

20 Sluiting