HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 20-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Aalten.
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

Meningsvormende raad

1 Opening.

2 Vragenuur.

A. Vragen van de fractie van de PvdA over aangifte uitlekken vertrouwelijk verslag.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4 Voorstel tot financiering gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Hameland.

Het Bestuur van Hameland heeft het rapport “Hameland fundamenteel anders” vastgesteld. Hierin wordt de herstructurering voor het bedrijf beschreven. Het is een nadere uitwerking van het rapport “Hameland kiest” dat medio 2009 is opgesteld. Voor de structuur van Hameland betekent dit dat het bedrijf wordt gewijzigd van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie. Dit wil zeggen dat het proces van instroom, doorstroom en uitstroom van gesubsidieerde medewerkers leidend wordt voor alle overige activiteiten van het bedrijf. De gezamenlijke gemeenten moeten voor het sociaal plan en frictiekosten € 9,7 miljoen opbrengen, voor de verwachte exploitatietekorten over 2010 tot en met 2013 € 1,8 miljoen en voor de opbouw van een weerstandsvermogen € 4,5 miljoen. Over 2009 is in de gemeentelijke jaarrekening een verplichting getroffen gelijk aan de eenmalige bijdrage van € 2.085.500,- die Aalten moet betalen. Voorgesteld hiermee in te stemmen.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot afwijzing van het verzoek van de heer Ter Haar om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel Stationsstraat 29 te Aalten.

Namens de eigenaren heeft de heer Ter Haar een verzoek ingediend om de woning Stationsstraat 29 te slopen en er twee nieuwe woningen terug te bouwen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Voorgesteld wordt het verzoek af te wijzen omdat er op dit moment al voldoende woningbouwplannen zijn voor de komende tien jaar en dat er geen behoefte is aan extra woningen in Aalten.

Bijgevoegde documenten

6 Voorstel tot deelname aan het project bedrijven in crisistijd … startpunt voor een nieuwe toekomst.

In de regio Achterhoek is het project “bedrijven in crisistijd… startpunt voor een nieuwe toekomst” opgestart. Het project wordt ingezet voor ondersteuning voor bedrijven in moeilijkheden. De financiering van het project wordt gedragen door provincie, bedrijven en gemeenten in de Achterhoek. Voorgesteld wordt om deel te nemen in dit project en hiervoor een bijdrage beschikbaar te stellen van € 41.000.

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel tot het ontvankelijk maar ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake planschadevergoeding van de heer Van Duren.

Door de heer Van Duren is een bezwaarschrift ingediend omdat zijn verzoek tot planschade is afgewezen. De commissie bezwaarschriften adviseert de gemeenteraad om het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.

Bijgevoegde documenten

8 Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet als bijdrage aan Accent Scholengroep, ter verbetering van de huisvesting van de Groen van Prinstererschool en Broekhofschool te Aalten.

Voor het oplossen van de huisvestingsproblematiek rond de Groen van Prinstererschool en de Broekhofschool wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag van € 450.000 aan Accent Scholengroep beschikbaar te stellen. De Groen van Prinstererschool wordt uitgebreid met 2 groepsruimten. De Broekhofschool wordt zodanig geoptimaliseerd dat het voldoet aan de actuele opvattingen ten aanzien van onderwijsvernieuwing.

9 Voorstel tot toewijzen van een bijdrage aan de uitvoering van de Nazorg in het kader van het Logo East II project.

In Aalten is een adviesgroep t.b.v. het kerkelijke contact met Jibou in Roemenië. De adviesgroep gaat samen met andere partners in Jibou ondersteuning bieden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 7500 beschikbaar te stellen aan de uitvoering van dit project.

Bijgevoegde documenten

10 Voorstel het onderzoeksrapport subsidieverlening de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan te nemen en het college verzoeken de gedane aanbevelingen te betrekken bij de voorbereidingen om te kom

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de subsidieverlening in de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk. De Rekenkamercommissie beveelt enkele zaken aan. Het is aan de raad om aan te geven of de verbetersuggesties worden overgenomen en wat er vervolgens mee gedaan moet worden.

11 Voorstel tot het vaststellen van de verordening gemeentelijke basisregistratie personen Aalten.

Met ingang van 1-1-2010 moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Burgers hebben het recht van eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken. De gemeente moet haar werkprocessen in de verordening aanpassen. Daarom wordt voorgesteld een nieuwe verordening vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

12 Voorstel tot intrekking van de Toewijzingsverordening bouwgrond voor woningen gemeente Aalten.

In november 2009 heeft de raad de Woonvisie 2010-2020 vastgesteld. Deze woonvisie voorziet in een nieuwe methode als het gaat om de verdeling van bouwkavels binnen de gemeente Aalten. Daarnaast is de “oude” toewijzigingsverordening in strijd met Huisvestingswet en Europese regels. Daarom wordt voorgesteld de verordening in te trekken.

13 Sluiting

Besluitnemende raad

14 Opening

15 Vaststelling van de agenda

16 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht.

17 Vaststellen notulen van de raadsvergaderingen van 23 maart 2010

Bijgevoegde documenten

18 Vaststellen verslagen Rondetafelgesprekken d.d. 6 april 2010.

19 Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 20 april 2010.

20 Sluiting