HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 11-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:G. Berghoef

Op dinsdag 11 juni a.s. vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
U bent van harte welkom.
 

Agendapunten

1 Opening

2a Onderzoek geloofsbrieven/toelating mevrouw E.G.C. Nusselder-Kunne tot lid van de gemeenteraad

Na de opening komt allereerst aan de orde de toelating van mevrouw Nusselder als nieuw raadslid. Zij volgt de heer Van Duijvenvoorde op.
Nadat de raad heeft beslist over die toelating legt mevrouw Nusselder de verklaring en belofte af, waarna zij als raadslid kan gaan functioneren.

 

Bijgevoegde documenten

2b Verklaring en belofte van mevrouw Nusselder

3 Vaststellen van de agenda

4 Vragenuur

5 Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2012.

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De jaarrekening heeft een negatief saldo van € 244.000. Voorgesteld wordt de jaarstukken 2012 vast te stellen en het te kort te dekken uit de Algemene reserve. 

6 Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2013

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de lopende begroting 2013. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen. Voorgesteld wordt de Voorjaarsnota 2013 vast te stellen.

7 Voorstel tot instemming aanbevelingen evaluatie Regionale woonvisie.

De begin 2011, door zeven gemeenteraden, vastgestelde Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020 is geëvalueerd. Basis voor deze evaluatie zijn de uitkomsten van het Woningmarktmonitor Achterhoek over 2010 en het eindrapport Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek(AWLO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Bijstelling van de huidige vijf thema’s uit de Regionale Woonvisie 2010-2020 is gewenst voor het behoud van vitale en leefbare kernen. Het verduurzamen en aanpassen van bestaande woningen, het herstructureren van wijken en het in stand houden van de leefbaarheid komen meer en meer centraal te staan. Niet nieuwbouw, maar verbouw heeft de toekomst. Op termijn kan verbouw (verduurzaming, aanpassingen ten gevolge van vergrijzing, herbestemmingen) voor bouwbedrijven nieuwe perspectieven bieden. De regionale behoefte aan extra woningen wordt minder dan is voorzien door lagere huishoudengroei en de ontspannen woningmarkt.
Voorgesteld wordt de conclusies en aanbevelingen uit “Evaluatie regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020” mee te nemen als bouwsteen voor de regionale Woonagenda 2015-2025.
 

8 Voorstel tot ontmanteling gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek Liemers.

Aalten is samen met 12 andere gemeenten deelnemer in het Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL). Het Algemeen Bestuur van het RAL is voornemens dit samenwerkingsverband op te heffen en de taken van het recreatieschap (exploitatie van recreatiegebieden, ontwikkeling en beheer van toeristische routestructuren en beheer en onderhoud van fietspaden) elders te beleggen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de ontmanteling.

Hamerstukken

9 Voorstel niet in te stemmen met concept-programmabegroting 2014 GGD Noord- en Oost-Nederland

Met de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor de GGD. Voorgesteld wordt om niet in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2014 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en daarbij de zienswijze te hanteren dat:
• De GGD vroegtijdig de benodigde maatregelen zal treffen om de genoemde zorgen het hoofd te kunnen bieden en dat de genoemde risico’s niet mogen leiden tot een hogere inwonerbijdrage.
• Wij de GGD wijzen op de opdracht om tot extra besparingen te komen en om deze concreet te maken. Het uitgangspunt is dat de bijdrage aan de GGD meebeweegt met de inkomsten uit de algemene uitkering die de gemeente krijgt van het rijk. Samen 'trap op, trap af'.
 

10 Voorstel instemmen met de Jaarrekening 2012 en verzoeken indienen t.a.v. de concept-begroting 2014 Hameland.

Overeenkomstig de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Hameland heeft de gemeente de Jaarrekening 2012 en de concept-begroting (inclusief de meerjarenraming 2014 t/m 2017) ontvangen. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling moet de gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken voor de begroting. Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening 2012. Over de begroting 2014 de volgende verzoeken kenbaar maken:
1. Onderzoek om de inleenvergoedingen te verhogen.
2. Inzicht en noodzaak van opbouw van vervoerskosten onderzoeken.
3. Aanscherpen van de bestuursrapportage m.b.t. de WSW populatie.
4. Inzicht in de loonwaarde en ontwikkelmogelijkheden van WSW medewerkers in 2013.
5. Ziekteverzuim naar beneden brengen tot 10% sw medewerkers, 4.8% kaderpersoneel.
6. De loonindexering voor niet sw personeel wijzigen naar 0%.
7.  Hameland opdracht geven vanaf 2015 de tekorten sterk terug te brengen ten opzichte van de nu gepresenteerde cijfers.
 

11 Voorstel tot het plaatsen van kanttekeningen bij de Programma- en Financiële begroting 2014-2017 van de Regio Achterhoek.

Elk jaar worden de colleges en raden van de aan de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld kanttekeningen te plaatsen bij de ontwerpprogrammaverantwoording van het voorgaande jaar en de ontwerpmeerjarenbegroting voor de komende jaren. Voorgesteld wordt niet zonder meer in te stemmen met de concept programma- en financiële begroting maar kanttekeningen te plaatsen met betrekking tot de daarin gehanteerde indexering en verrekening met de ODA.

12 Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de concept-programmabegroting 2014 VNOG.

De colleges en gemeenteraden die deelnemen aan de VNOG kunnen hun zienswijze hierop kenbaar maken. Er is voor 2014 een prijsindex voorgesteld; daarnaast worden ook bezuinigingsopdrachten uitgevoerd. Voorgesteld wordt niet zonder meer in te stemmen met de conceptprogrammabegroting maar een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de daarin gehanteerde indexering.

13 Voorstel tot instemming met de concept-begroting 2014 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers.

Voor de ontwikkeling en het beheer van recreatieve voorzieningen neemt de gemeente Aalten deel in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek Liemers. Ter uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling wordt de begroting voor commentaar aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Voorgesteld wordt in te stemmen met de concept-begroting.

14 Voorstel tot in te stemmen met 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling erfgoedcentrum.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers verzoekt om instemming met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling om werkzaamheden te kunnen verrichten voor niet aangesloten gemeenten en waterschappen, teneinde meer financiële armslag te kunnen genereren. Voorts betreft de voorgestelde wijziging een differentiatie in de zittingsduur van leden in het algemeen bestuur.

15 Voorstel in te stemmen met begrotingen 2013 en 2014 van de Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek voert vanaf 1 april 2013 gemeentelijke taken uit op het gebied Omgevingsvergunningen, onderdeel milieu, en meldingen Activiteitenbesluit (milieu) en het toezicht en de handhaving hierop. Het voorliggende voorstel betreft de behandeling door de raad van de ontwerpbegrotingen 2013 en 2014 van de Omgevingsdienst Achterhoek. De  raad kan zienswijzen indienen over de ontwerpbegrotingen bij het dagelijks bestuur van de  Omgevingsdienst Achterhoek. Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze begrotingen.

Overige stukken

16 Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht.

17 Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 21 mei 2013

Bijgevoegde documenten

18 Vaststellen verslagen van de rondetafelgesprekken d.d. 28 mei 2013.

19 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid.
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 10 juni ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.