HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 18-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:G. Berghoef

Op dinsdag 18 februari a.s. vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
U bent van harte welkom.

De vergadering is om 23.00 uur geschorst en gaat op woensdag 19 februari om 19.30 uur verder.


 

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel kennis te nemen van de rapporten “onderzoek bestemmingsplan Werklandschap Aalten-West en “Grondaankopen voor het Werklandschap Aalten-West van de Rekenkamercommissie AOGW, in te stemmen met d

De Rekenkamercommissie heeft in opdracht van de gemeenteraad van Aalten een onderzoek verricht naar het proces m.b.t. de totstandkoming van het bestemmingsplan Werklandschap Aalten-West. Voorgesteld worden de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college te verzoeken deze aanbevelingen uit te werken. Deze rapporten worden besproken.

5 Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet van € 305.000 voor reconstructie van kruising Laan van Kobus – Nijverheidsweg.

De kruising Laan van Kobus – Nijverheidsweg – De Driehoek is een subjectieve onveilige kruising. Dat wil zeggen dat er veel klachten bij de gemeente bekend zijn over het gevoel van onveiligheid op deze kruising. Er is nader onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling, intensiteiten en wensen van bewoners welke in de werksessies in 2010/2011 kenbaar zijn gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor de kruising om de (subjectieve) onveiligheid weg te nemen en de kruising overzichtelijker te maken. Ten behoeve van deze reconstructie wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen. 

6 Voorstel tot vaststelling van de Nota Speelvoorzieningen en Ontmoeting.

Het doel van deze Nota Speelvoorzieningen & Ontmoeting is om voor de kinderen in de gemeente Aalten voor de toekomst voldoende speelgelegenheid in de openbare ruimte te bieden, waarbij aandacht is en blijft voor de beschikbare budgetten, trends en spelenderwijs ontmoeten van alle leeftijden. Zowel van kinderen onderling, als met volwassenen, als van volwassenen onder elkaar. De speelvoorzieningen in de openbare ruimte moeten voor zowel de kinderen als volwassenen aantrekkelijke plaatsen zijn om te recreëren en elkaar te ontmoeten, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Voorgesteld worde de nota vast te stellen.

7 Voorstel kennis te nemen van het rapport D’ran in de transities en vaststellen dat de regionale samenwerking bij de transities in het sociale domein op de verschillende onderdelen vorm en inhoud krijg

In april 2013 is het Achterhoekse kader voor het maatschappelijk domein vastgesteld. Vanuit dit gemeenschappelijke kader is verder gewerkt aan de uitwerking van de drie transities. In september 2013 is de notitie “Uitgangspunten en aanpak van regionale samenwerking in het sociale domein voor de gemeenten in de Achterhoek” vastgesteld. In deze notitie stonden zeven opdrachten om uit te werken gericht op regionale samenwerking voor het sociale domein. Deze opdrachten zijn nader uitgewerkt. Mogelijkheden voor samenwerking liggen o.a. bij gezamenlijke inkoop, een gemeenschappelijk referentiekader zoals een gezamenlijk ‘taal’ , eenduidige toegang en werkwijzen. In dit voorstel wordt voorgesteld kennis te nemen van de notitie ‘D’ran in de transities’ en de regionale samenwerking op de verschillende onderdelen vorm en inhoud te geven.

8 Voorstel tot instemming met de “Ontwikkelingsvisie Hoge Veld Aalten”.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de “Ontwikkelingsvisie Hoge Veld”. Deze visie bevat ruimtelijke kaders waarbinnen de locatie Hoge Veld in Aalten ontwikkeld kan worden. Op basis van deze kaders stellen wij een flexibel bestemmingsplan op waarna wij via een aanbesteding marktpartijen willen selecteren die de locatie ontwikkelen.

9 Voorstel tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan Kern Aalten 2011 voor de percelen Kerkstraat 13, 15 en 15a te Aalten.

Voor de percelen Kerkstraat 13, 15 en 15a komt de bestemming “Centrum – Kernwinkelgebied” te vervallen ten gunste van een woonbestemming voor ten hoogste drie woningen (één in het pand Kerkstraat 13 en twee in het pand Kerkstraat 15/15a). De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorbereiding van een bestemmingsplan ten behoeve van deze ontwikkeling.

Hamerstukken

10 Voorstel tot aangaan van een achtervangovereenkomst met De Woonplaats.

De Woonplaats verzoekt de gemeente Aalten om als achtervang garant te staan voor een lening van € 10 miljoen. Deze lening is nodig om ter herfinanciering van een aflopende bestaande lening van € 9,075 miljoen. Het restant is ten behoeve van geplande investeringen in de gemeente Aalten, specifiek op locatie van de voormalige Ds. Van Dijkschool. Hier realiseert de Woonplaats 11 huurwoningen. 

11 Voorstel tot vaststelling van de bouwgrondexploitatie Ds. Van Dijklocatie.

Het college heeft ingestemd met de uitwerking van het bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012, dat voorziet in de bouw van een twintigtal woningen op de locatie van de voormalige Ds. van Dijkschool. Hieruit vloeit voort dat hiervoor een bouwgrondexploitatie moet worden opengesteld. De bouwgrondexploitatie sluit met een tekort groot € 783.505,98. Bij de provincie wordt een verzoek om beschikbaarstelling van een subsidie Impulsplan Wonen ingediend tot een bedrag van € 500.000. Indien hier gunstig op wordt beschikt bedraagt het tekort € 283.505,98. Het tekort moet worden gedekt uit de algemene reserve.

12 Voorstel in te stemmen met het Jaarplan en concept-begroting 2014, garantstelling tekort Hameland 2014 en toevoeging van het voordelig effect in de stroppenpot.

Hameland heeft van doen met een weerbarstige economische omgeving en een teruglopende rijkssubsidie. Voor 2014 is er sprake van een negatief resultaat van € 2,354 mln. Door de Participatiewet komt er een geschat negatief subsidieresultaat van € 6,500 mln. De bijdrage van Aalten van het nu verwachte tekort voor 2014 bedraagt € 513.200 en is lager dan de oorspronkelijk geraamde  € 632.000. In dit voorstel stellen wij u voor de raad voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2014, garant te staan voor het verwachte tekort van € 513.172,- en het voordelig effect van € 118.000,- toe te voegen aan de stroppenpot.

13 Voorstel tot vaststelling nieuw programma-indeling per 1 januari 2015.

De voorgestelde nieuwe programma-indeling voor de begroting leidt in samenhang met de nieuwe organisatiestructuur tot maximale duidelijkheid en efficiency m.b.t. overlegstructuren in de lijn portefeuillehouder – afdelingshoofd – programmamanager – teamcoördinatoren. Voorgesteld wordt in te stemmen met de programma-indeling voor de begroting per 1 januari 2015.

14 Voorstel tot vaststelling 1e wijziging van de Legesverordening 2014.

De wijziging van de Paspoortwet treedt op 9 maart 2014 in werking. Gemeenten moeten hun legesverordening vóór die datum hebben gewijzigd. In de wijziging van de Paspoortwet wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar. Voor hen gelden hogere maximumtarieven. Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1e wijziging van de legesverordening 2014.

Overige stukken

15 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

16 Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 21 januari 2014

Bijgevoegde documenten

17 Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 3 en 4 februari 2014

18 Sluiting

Geen inspreekmogelijkheid.
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 17 februari ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.