HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 20-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:G. Berghoef

Op dinsdag 20 mei a.s. vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur

Bespreekstukken

4 Voorstel kennis te nemen van de rapporten “Onderzoek bestemmingsplan Werklandschap Aalten-West” en “Grondaankopen voor het Werklandschap Aalten-West” van de Rekenkamercommissie AOGW, in te stemmen met

De Rekenkamercommissie heeft in opdracht van de gemeenteraad van Aalten een onderzoek verricht naar het proces m.b.t. de totstandkoming van het bestemmingsplan Werklandschap Aalten-West. De raad heeft dit rapport besproken in zijn vergadering van 18 februari. In afwachting van nadere informatie heeft de raad besloten de besluitvorming over dit rapport uit te stellen. Inmiddels is de gevraagde informatie ontvangen. Voorgesteld worden de conclusies en aanbevelingen over te nemen en het college te verzoeken deze aanbevelingen uit te werken. Deze rapporten worden besproken.

5 Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2015.

Volgens de jaarlijks terugkerende procedure biedt het college in mei de gemeenteraad de kaders aan voor de op te stellen begroting. Gezien de onzekerheden gaat het om voorlopige kaders. Wel is duidelijk dat er fors omgebogen moet worden de komende jaren. Doel is de vaststelling van een reëel sluitende begroting voor 2015, die op 11 november 2014 door de raad wordt behandeld. De voorlopige kaders worden besproken. 

6 Raadsmededeling 22/2014 Project zonne-energie op de gronden hoek Sondernweg/ Zomerweg.

Op 9 juli 2013 heeft de gemeenteraad een notitie met betrekking tot de mogelijke invulling van het bedrijventerrein Aalten-West, in afwachting van nadere informatie, voor kennisgeving aangenomen. Een onderdeel van deze invulling is het mogelijk realiseren van duurzame energie in de vorm van een solarpark op deze gronden, die nu nog voor agrarische doeleinden in gebruik zijn. Middels raadsmededeling 22 geeft het college aan zij op basis van diverse gesprekken, de beschikbare informatie en ook elders uitgevoerde onderzoeken de conclusie hebben getrokken dat de bouw van een zonnepark uit financieel oogpunt (op korte termijn) niet tot een aantrekkelijk verdienmodel zal leiden. Deze raadsmededeling wordt besproken.  

6a Voorstel tot aanwijzing (plv) leden algemeen bestuur ISWI, RAL, Regio Achterhoek, ECAL en Stadsbank

6b Voorstel tot het voordragen van kandidaten voor de gremia van de Euregio

Bijgevoegde documenten

Overige stukken

7 Mededelingen van de voorzitter over de ingekomen stukken

8a Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 22-4-2014

Bijgevoegde documenten

8b Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 29-4-2014

Bijgevoegde documenten

9 Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 6 mei 2014

10 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid.
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Meer informatie over de vergadering.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met maandag 19 mei ter inzage in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Voor het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.